Behörighet och ansökan MSc i tillämpad bioteknik

Allmänt behörighetskrav för programmet är en kandidatexamen i något av ämnesområdena molekylärbiologi, biologi, biokemi, bioinformatik, bioteknik, kemiteknik, medicinsk informatik/teknik, farmaci eller biofysikalisk kemi.

Dessutom gäller som särskilt behörighetskrav till programmet:

  • Kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi och molekylärbiologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylärgenetik motsvarande ca 20 veckors heltidsstudier.
  • Kunskaper och laborationsfärdighet i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande ca 20 veckors heltidsstudier.
  • Kunskaper i matematik: algebra och analys motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier
  • Kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet att använda programvara för beräkningar och textbearbetning.

All undervsning sker på engelska.

Urval sker genom en sammanvägd bedömning av tidigare studier, samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet. För antagning skall du i princip vara klar med din bachelor-/kandidat-examen (180 hp). Under vissa förutsättningar kan dock villkorad antagning ske. Du måste då:

1) Vid söktillfället ha avslutat minst 150 hp av kurser som ska ingå i examen. Om du inte fullt ut uppnår detta görs en bedömning från fall till fall om det ändå kan anses rimligt att du blir klar i tid.

2) Vid programstarten kunna styrka, genom utfärdat examensbevis eller intyg, att fordringarna för kandidatexamen är uppfyllda - detta för att över huvud taget tillåtas påbörja programstudierna.

Ansökan görs senast 17:e januari för svenska studenter.

Senast uppdaterad: 2021-10-11