Miljötoxikologi

Bild på pipett i flaska

Miljötoxikologi

I dag finns mer än 100 000 kemikalier på den europeiska marknaden. Är du intresserad av hur kemikalier kan påverka människa och miljö och hur faror och risker med kemikalier kan bedömas? I så fall är det här den rätta inriktningen för dig.

Efter utbildningen kan du antingen jobba som miljötoxikolog – t.ex. på något konsultföretag, på någon statlig myndighet, inom miljöförvaltningar på kommuner och landsting – eller satsa på forskning inom toxikologi/ekotoxikologi.

För att påbörja studierna är det väsentligt med goda kunskaper i kemi och djurfysiologi.

Information om inriktningen

Den första terminens studier inleds vanligen med startkursen Toxikologi D, men studenter med goda toxikologiska kunskaper från tidigare studier kan lämpligen läsa någon annan startkurs, som Limnologi Deller Ekologi D. Alla dessa startkurser innehåller en allmän introduktion till masterprogrammet i biologi.

Den andra kursen under första terminen är Ekotoxikologi och den tar bl.a. upp kemikaliers förekomst, spridning och negativa effekter i miljön. Under den kursen får du genomföra några självständiga projekt för att bekanta dig med de arbetsuppgifter och frågeställningar du kommer att jobba med som yrkesverksam miljötoxikolog. Ett par av dessa projekt handlar om s.k. miljöriskbedömning.

Svenskspråkiga studenter har möjlighet att som första kurs under den andra terminen läsa Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare. För dig som ser fram emot att jobba som miljötoxikolog inom offentlig förvaltning (kommun eller länsstyrelse) eller på ett privat miljökonsultföretag är kunskaper inom såväl miljörätt som miljökonsekvensbeskrivning (MKB) mycket viktiga och i en del fall en förutsättning för en anställning. Studenter som vill ha fördjupad förståelse för molekylära och fysiologiska samband och de som siktar mot doktorandstudier kan med fördel läsa någon kurs inom molekylär biologi, neurovetenskap eller immunologi. Under de avslutande 10 veckorna på det första året läser du kursen Toxikologi och riskbedömning. Den kommer förutom att ge dig fördjupade kunskaper inom väsentliga delar av toxikologin även ge en stabil grund vad gäller hälsoriskbedömning. Sådana kunskaper kommer du att ha stor nytta av om du t.ex. tänker dig jobb på någon myndighet eller inom kemi- och läkemedelsindustrin.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp.

Yrkeslivsanknytning och arbetsmarknad

Specialiseringen i miljötoxikologi leder fram till en spetskompetens som blivit starkt efterfrågad till följd av EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH) som trädde i kraft under 2007. Även EU:s vattendirektiv (Water frame work directive, WFD) har skapat en ökad efterfrågan på miljötoxikologisk kompetens. Kemikalieriskbedömare och miljötoxikologer och är företrädda inom stora delar av samhället; olika myndigheter/offentliga förvaltningar (t.ex. Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, miljöenheter på kommuner och länsstyrelser) och privata företag inom miljöområdet (t.ex. IVL Svenska Miljöinstitutet, SWECO, Golder Associates).

Senast uppdaterad: 2023-09-29