Limnologi – inlandsvattnens ekologi och miljö

Det här är valet för dig som vill utbilda dig till systemekolog med inriktning mot akvatiska system, antingen för att satsa på forskning inom området eller för att arbeta med vattenfrågor inom exempelvis kommuner, länsstyrelser och konsultverksamhet.

Limnologi, inlandsvattnens ekologi, behandlar de vattenlevande organismernas produktion och relation till varandra och till sin miljö. Ämnesområdet är brett och en mötesplats för flera olika kompetensfält inom t.ex. biologi, kemi, hydrologi.

Information om inriktningen

Sjöar och vattendrag utgör väsentliga delar av vår natur och de spelar en viktig roll i den globala kolomsättningen. Samtidigt är vårt samhälle beroende av en rad akvatiska ekosystemtjänster. Till exempel används vattnen för fiske, rekreation, transporter, dricksvattenförsörjning och elproduktion. För ett hållbart nyttjande av dessa resurser krävs gedigna kunskaper om systemens struktur och funktion. Inom limnologin finns därför en stark koppling till naturvård, ekotoxikologi och vattenvård/vattenhantering. Samtidigt är kopplingen till aktuell forskning inom området också tydlig. Med sjöar som modeller kan man uppnå generell kunskap om ekosystem, och viktiga genombrott inom ekosystemforskning görs i inlandsvatten.

Avrinningsområdets påverkan på vattnets sammansättning och transport utgör en viktig utgångspunkt för studierna i limnologi. Detta innebär att geovetenskap (vattenomsättning, klimat och naturförhållanden) och kemi (omsättning av näringsämnen i mark och vatten) är väsentliga hjälpdiscipliner. Detta påverkar i sin tur det ekologiska samspelet mellan olika  organismer som kan studeras i sjöar och vattendrag.

Oavsett vilken limnisk yrkeskarriär du tänker dig, så är basen en gedigen förståelse av strukturen och funktionen av olika typer av akvatiska system. Därför börjar limnologimastern med kursen Limnologi D som syftar till att ge dig denna kunskap. Viktiga processer inom och mellan olika delar av det akvatiska ekosystemet behandlas, liksom kvantitativt viktiga arter och karaktärsarter i akvatiska system. Olika sjötyper, såsom näringsrika slättlandssjöar och näringsfattiga skogssjöar, samt rinnande vatten studeras. I slutet av kursen görs en syntes av innehållet, dels genom diskussionsseminarier och dels genom en fältkurs vid Norr Malma fältstation (Erkenlaboratoriet).

Om du redan har limnologi i din kandidatexamen finns alternativa startkurser i form av Ekologi D, Toxikologi D eller Evolutionära processer.

I den andra kursen, Tillämpad ekosystemekologi, vill vi förmedla ett arbetssätt där avrinningsområden utgör basen för planering av naturvård och miljöskydd. Kursen lär dig identifiera avrinningsområden, ger en översikt av olika terrestra/akvatiska ekosystem och behandlar hydrologiska och biogeokemiska kretslopp samt transport av olika substanser med vatten. Studierna bedrivs delvis i fält och vi använder oss av GPS-utrustning samt geografiska informationssystem (GIS). Antropogen påverkan på akvatiska system i form av t.ex. fysiska ingrepp, föroreningar, introduktion av främmande arter samt klimatförändringarnas inverkan på kolomsättningen behandlas utförligt. Lagstiftning och tillämpad vattenvård på såväl nationell, europeisk som internationell nivå diskuteras och jämförs.

Nästa kurs, Akvatiska ekosystem, ges med nära anknytning till forskargruppernas verksamhet vid avdelningen för limnologi och har fokus på tre ämnesområden: akvatiska födovävar, biodiversitet och dess betydelse för ekosystemfunktion och ekosystemtjänster samt biogeokemiska kretslopp. Exemplen spänner över hela ekosystemet från mikroorganismer till fisk. Tonvikt läggs på ett vetenskapligt arbetssätt där teoretiska modeller varvas med experiment, databearbetning, föreläsningar och seminarier. Kursen innehåller ett projektarbete, där provtagnings- och analysmetodik praktiseras i ett experiment som utformas av studenterna. Ett avsnitt om vetenskaplig publicering och forskningsetik ingår också.

Om du vill bredda dina limnologiska studier med den speciella brackvattensmiljö som finns längs stora delar av vår kust, så kan du avsluta det första masteråret med kursen Östersjöns ekologi och naturresurser. Denna kurs ger en fördjupning av kunskaperna om ekologi, biologisk mångfald och naturresurser i Östersjön. Påverkan av bl a eutrofiering, fiske och klimatförändringar studeras. Lagar och internationella överenskommelser presenteras och exempel på konstruktiva lösningar på miljöproblem inom avrinningsområden, vid kusterna och till havs diskuteras. I en fältkurs genomförs praktiska övningar i art- och biotopkunskap, provtagning i olika miljöer samt experimentella undersökningar.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp.

Yrkeslivsanknytning och arbetsmarknad

Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig gedigna kunskaper om struktur och funktion hos akvatiska system. Du får en god bas för att arbeta med vattenfrågor inom natur- och miljövård. Du blir väl insatt i hur man jobbar med de svenska miljömålen för vatten, EU:s vattendirektiv och med programmet för monitoring (EU:s Natura 2000). Arbetsplatsen kan vara kommuner, länsstyrelser och statliga verk, och det finns även olika företag som utför vattenrelaterade undersökningar (t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar) åt myndigheter och företag.

Efter masterutbildningen skall du kunna använda dina teoretiska kunskaper i tillämpade problem. Du skall kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och samarbeta i grupp. Mastern är också en bas för forskning som doktorand både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument.