Genetisk och molekylär växtbiologi

Närbild på ett blad

Genetisk & molekylär växtbiologi

Genetisk och molekylär växtbiologi är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet. Samarbetet erbjuder ett kvalitativt starkt program med tydlig forskningsanknytning där varje lärosäte bidrar med sin starka profil inom ämnesområdet.

Målen med inriktningen är att ge förståelse för växternas livsprocesser, tillväxt och utveckling samt växternas interaktioner med omgivningen – kunskaper som kan användas för tillämpningar inom växtförädling, bioteknik eller naturvårdsfrågor. Kunskap om växter och deras interaktioner är fundamental för arbetet med en hållbar utveckling. Utbildningen ger också en gedigen grund för fortsatt forskning inom området.

Information om inriktningen

Första kursen, Genetisk och molekylär växtbiologi, ges vid Uppsala universitet och fokuserar på de mekanismer på molekylär-, cell- och organismnivå som styr olika faser av växtens utveckling. Växters tillväxt och utveckling är genetiskt programmerad men styrs också i hög grad av externa signaler – t.ex. blommar många arter inte förrän de utsatts för en period av kyla. Förutom hormoner och genetiska funktioner studerar vi därför också hur faktorer som ljus och temperatur påverkar växternas utveckling. Kursen innehåller även en introduktion till masterstudierna.

Nästa kurs, Genetic diversity and plant breeding ges av SLU och handlar om biodiversitet och selektion, växtförädling, jämförande genetik samt biotekniska frågeställningar och bioinformatiska verktyg inom området växtförädling.

Vårterminen inleds med kursen Molekylära växt-mikrobinteraktioner (Stockholms universitet), som fokuserar på växternas interaktioner med sin omgivning, bl.a. fenomenet symbios, samt effekter av angrepp från insekter och mikroorganismer. I denna kurs ingår också ett fem veckors projektarbete.

I den avslutande perioden under det första året rekommenderas kursen Genomfunktion. Den ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om de storskaliga och teknik-drivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp.

Vid alla tre lärosätena som gemensamt organiserar utbildningen bedrivs högklassig forskning inom växtbiologi. Kurserna under första året organiseras gemensamt av framstående och engagerade forskare vid de tre lärosätena. Forskningen vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samlas inom det gemensamma Linnean Centre for Plant Science.

Yrkeslivsanknytning och arbetsmarknad

Inriktningens mål är att förbereda inför forskarstudier och forskning inom växtbiologi och närliggande biologiska och molekylära vetenskaper samt för kvalificerade uppgifter inom privata företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Programmet ger kontakter inom tre svenska universitet och via lärare kontaktnät med den internationella forskarvärlden.

Inriktningen ger kunskaper och färdigheter för yrkeskarriär som forskare eller kvalificerad handläggare eller utredare inom högre utbildning och forskning, myndigheter eller näringsliv med inriktning mot t ex växtförädling, bioteknik eller farmakognosi.

Senast uppdaterad: 2023-02-06