Evolutionsbiologi

Bild på chimpans

Evolutionsbiologi

Det här är valet för dig som vill utbilda dig till forskare inom evolutionsbiologi. Inom evolutionsbiologin behandlas all form av biologi där evolutionen är viktig för förståelsen av olika fenomen. Den kan gälla allt ifrån evolutionär ekologi till genomevolution.

Allt liv på jorden har förmodligen ett gemensamt ursprung. Detta gör att alla livsformer är sammanbundna bakåt i tiden och har en gemensam historia. Hur de olika livsformerna utvecklats, hur de är släkt med varandra och vilka processer som påverkat och påverkar uppkomsten av livets mångfald är fokus för denna specialisering. Utbildningen är inriktad mot avancerad forskarnivå och genomförs delvis i samarbete med en liknande specialisering vid universitetet i Groningen, Nederländerna.

Information om inriktningen

Denna specialisering börjar med kurserna Evolutionära processer och Evolutionära mönster. Under dessa kurser får du en god inblick i den mångfald av teoretisk och tillämpad evolutionsbiologisk forskning som äger rum på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och du kan efter dessa bestämma vilken profil du vill ha på din utbildning.

Ämnesinnehållet i den första kursen, Evolutionära processer, är brett upplagt med tonvikt på processer som genetiskt drift, migration och naturligt urval och ekologiska faktorer som populationstillväxt och reglering. Du kommer att efter avslutad kurs ha kunskap om den senaste forskningen i gränslandet ekologi, evolution och genetik.

I den andra kursen, Evolutionära mönster, tittar vi från andra hållet och du kommer att studera hur processerna har satt sina avtryck i form av mönster som vi i dag kan observera hos samhällen, taxa, populationer, organismer, genom och gener. Inte minst viktigt är hur man kan använda dessa mönster för att dra slutsatser om bakomliggande orsaker. Du kommer efter avslutad kurs ha förståelse för vad mönstren har för samband genom nivåerna från hela organismsamhällen till de enskilda baserna i DNA molekylerna.

Efter den första terminen kan du välja ett antal kurser inom masterprogrammet i biologi. Eftersom specialiseringen är ämnad för dig med planer på en framtida forskarutbildning ger masterprogrammet en gedigen bakgrund, då alla kurser involverar forskare med världsrykte.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp.

Evolutionsinriktningen har samarbete med universitetet i Groningen, Nederländerna, som har en liknande master. Vissa moment, t.ex. Human Evolution, är gemensamma. Det finns även möjlighet till forskningspraktik i Groningen inom masterprogrammet i Uppsala.

Senast uppdaterad: 2023-09-29