Ekosystem och akvatisk ekologi

Bild på vattendrag i lövskog

Ekosystem och akvatisk ekologi

Med inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi inom masterprogrammet i biologi tar du ett helhetsgrepp på naturen! Du lär dig hur ekosystem fungerar, med tyngdpunkt på sjöar och vattendrag. Genom kunskap om fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer, och deras interaktioner, lär du känna hur naturens ekosystem fungerar och samspelar med varandra, och hur människan påverkar dem. Utbildningen har starka kopplingar till yrkesverksamhet inom vatten- och naturvård, och ansluter till pågående forskning.

Information om inriktningen

Vårt samhälle är beroende av en rad ekosystemtjänster. Till exempel används vatten för fiske, rekreation, transporter, dricksvattenförsörjning och elproduktion. Samtidigt påverkar detta utnyttjande och andra mänskliga aktiviteter såsom jord- och skogsbruk, industrialisering och urbanisering de naturliga ekosystemen, i form av till exempel förändrade vattenflöden, övergödning och andra föroreningar, introduktion av främmande arter och storskaliga klimatförändringar. För ett hållbart nyttjande av våra naturresurser krävs gedigna kunskaper om ekosystemens struktur och funktion.

Inom inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi studeras organismernas samspel med varandra och med den omgivande miljön. Det ger ett brett systemekologiskt perspektiv på naturen; flera olika ämnen (till exempel biologi, kemi, fysik, hydrologi) integreras i ett helhetsperspektiv för att förstå dels den naturliga funktionen i ekosystemen och dels hur olika mänskliga aktiviteter och störningar påverkar dem. Inlandsvattens ekologi är en viktig del, men också andra naturliga och konstruerade ekosystem behandlas.

Under utbildningen kommer du att:

  • Lära dig hur ekosystem fungerar, samt på vilket sätt de påverkas av mänskliga störningar och ingrepp.
  • Få ett brett helhetsperspektiv på naturen, med ett särskilt fokus på inlandsvatten.
  • Genom praktiska moment få färdighet att analysera och bedöma tillståndet för ekosystem och naturresurser.
     

Denna ekosysteminriktning inom masterprogrammet i biologi är ett bra val för dig som vill arbeta med natur- och vattenvård/vattenhantering vid till exempel myndigheter, konsultföretag och andra organisationer, eller för dig som vill gå vidare med forskning inom miljövetenskap eller ekologi.

Inriktningen Ekosystem och akvatisk ekologi börjar med kursen Limnologi D, som ger dig en gedigen förståelse av struktur och funktion hos olika typer av akvatiska ekosystem, med fokus på inlandsvatten. Kursinnehållet integrerar inslag av hydrologi, vattenkemi och biogeokemiska kretslopp med kunskaper om olika typer av organismer och organismsamhällen och hur de samspelar med varandra. En vecka tillbringas vid Norr Malma fältstation i Uppland (Erkenlaboratoriet), där du får praktisk erfarenhet och kunskap att arbeta självständigt med olika projekt i akvatiska ekosystem. Om du redan har limnologi från din kandidatutbildning så kan du välja en alternativ startkurs, till exempel Ekologi D, Toxikologi D eller Evolutionära processer.
 
I den andra kursen, Tillämpad ekosystemekologi, lär du dig att arbeta med avrinningsområden som bas för planering av naturvård och miljöskydd. Kursen lär dig att identifiera avrinningsområden och ger en översikt av hur terrestra och akvatiska ekosystem samspelar och knyts samman av vattnets flöde genom avrinningsområdet. Mänsklig påverkan på både terrestra och akvatiska system i form av till exempel fysiska ingrepp, föroreningar, introduktion av främmande arter samt exploatering av artpopulationer behandlas utförligt. Du planerar och utför provtagningar i fält, analyserar proverna och får en grundlig träning i att använda geografiska informationssystem (GIS). Lagstiftning och tillämpad vattenvård på nationell, europeisk och internationell nivå diskuteras och jämförs.
 
Nästa kurs, Biodiversitet och ekosystemens funktion, fördjupar dina kunskaper om ekosystem. Samspel mellan olika organismer, födovävar, kemiska och fysikaliska förhållanden och biogeokemiska processer studeras i detalj, och exemplen spänner över hela ekosystem från mikroorganismer till fisk. Fokus ligger särskilt på förståelsen av biodiversitetens roll för ekosystemen, och vilka faktorer i ekosystemen som är av betydelse för biologisk mångfald. Teori varvas med praktik och studenterna tillämpar ett vetenskapligt arbetssätt genom att planera, utföra och utvärdera ett eget experiment. Ett avsnitt om vetenskaplig publicering, god vetenskapssed och forskningsetik ingår också. Se en kort film om kursinnehållet!
 
Det första året avslutas med kursen Ekosystem i Antropocen. Jorden befinner sig i människans tidsålder, Antropocen, på grund av den genomgripande, snabba och mångfasetterade förändringen av naturen som orsakas av människan. Den här kursen ger dig avancerad kunskap om hur jordens ekosystem reagerar på globala miljöförändringar, samt förståelse för växelverkan mellan globala miljöförändringar, ekosystemprocesser, och samhället. Olika framtidsscenarier belyses, inklusive möjliga vägar för en hållbar utveckling av socio-ekologiska system. Teorin kompletteras med modellering och en fältkurs för att ge djup förståelse om människans centrala roll i jordens ekosystem. Se en kort film om kursinnehållet!
 
Under det andra året på masterprogrammet kan du läsa ytterligare valfria kurser, eller göra en forskningspraktik, till exempel i någon av forskargrupperna inom limnologi eller växtekologi vid Institutionen för ekologi och genetik. Men framför allt gör du ditt examensarbete, på 30, 45 eller 60 högskolepoäng, under handledning av någon av våra forskare. Vi handleder även masterarbeten som utförs utanför universitetet i samarbete med myndigheter, företag och andra organisationer.

Karriär

Den här inriktningens helhetssyn och breda ansats mot ekosystem och inlandsvatten, samt avrinningsområden som naturliga enheter för planering och förvaltning, har en stark koppling till naturvård och vattenvård/vattenhantering. Samtidigt är kopplingen till aktuell forskning inom området också tydlig, och ökad kunskap om ekosystem blir alltmer viktig för att hantera de pågående miljöförändringarna.

Med inriktning mot ekosystem och akvatisk ekologi är du redo för många olika arbeten i samhället, till exempel på kommuner, länsstyrelser och olika statliga verk (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten med flera).

Inom det privata området finns många små och även större konsultföretag (till exempel WSP, Ramböll, IVL) som ofta arbetar projektinriktat och utför utredningar, inventeringar och miljökonsekvensbeskrivningar för olika uppdragsgivare. Dessutom finns en rad intresseföreningar och ideella organisationer (till exempel Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, WWF) som arbetar med naturvård, vattenvård och klimatfrågor. Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist. 

Gemensam organisation och lagstiftning inom EU (till exempel Vattendirektiv och Natura 2000) samt andra internationella samarbeten inom natur- och vattenvård vidgar arbetsmarknaden ytterligare. Du är också väl förberedd för doktorandstudier och en internationell forskarkarriär. 

Oavsett vilken yrkeskarriär du tänker dig, så är basen en gedigen förståelse av strukturen och funktionen i olika typer av ekosystem.

Stöd och rådgivning
Under din tid som student är du varmt välkommen till ett flertal aktiviteter och event arrangerade hos Uppsala Universitet. När du sedan är på väg att avsluta dina studier och ska börja planera ditt nästa steg i livet är du välkommen till UU karriär för hjälp och vägledning. Självklart är all hjälp och rådgivning gratis.(https://www.uu.se/student/karriar/)

Senast uppdaterad: 2023-02-06