Behörighet och ansökan MSc i biologi

Masterprogrammet i biologi bygger vidare på kunskaper från vårt kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi eller från kandidatutbildningar på andra orter. Behörighetskraven är utformade för att underlätta för studenter från andra orter att söka sig till vårt masterprogram.

Studenter som går på t.ex. Naturvetarprogrammet i biologi vid Uppsala universitet eller andra högskolor med en liknande magisterutbildning kan också gå söka till masterprogrammet efter tre års studier. Det fordras då kandidatexamen, eller kurser motsvarande en sådan, inklusive ett examensarbete på 10 p (15 hp). Ett examensarbete för kandidatexamen fullgör man enklast inom vår projektkurs Självständigt arbete.

Masterprogrammet i biologi har ett sökalternativ för varje inriktning med lite olika förkunskapskrav:

  • For inriktningarna cell- och molekylärbiologi, miljötoxikologi, genetisk och molekylär växtbiologi samt immunologi och mikrobiologi krävs kandidatexamen 180 hp med 60 hp biologi och 30 hp kemi.
  • För inriktningarna ekologi och naturvård, evolutionsbiologi,  limnologi samt NABiS krävs en kandidatexamen 180 hp med alternativ 1: 90 hp biologi; alternativ 2: 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

All undervisning sker på engelska.

Urval sker genom en sammanvägd bedömning av tidigare studier, samt den personliga informationen i Application Summary Sheet där du förklarar varför du vill läsa programmet. För antagning skall du i princip vara klar med din bachelor-/kandidat-examen (180 hp). Under vissa förutsättningar kan dock villkorad antagning ske. Du måste då:

1) Vid söktillfället ha avslutat minst 150 hp av kurser som ska ingå i examen. Om du inte fullt ut uppnår detta görs en bedömning från fall till fall om det ändå kan anses rimligt att du blir klar i tid.

2) Vid programstarten kunna styrka, genom utfärdat examensbevis eller intyg, att fordringarna för kandidatexamen är uppfyllda - detta för att över huvud taget tillåtas påbörja programstudierna.

Ansökan

Ansök senast 16:e januari (svenska studenter)

Cell och molekylärbiologi
Ansökan

Ekologi och naturvård
Ansökan

Evolutionsbiologi
Ansökan

Genetisk och molekylär växtbiologi
Ansökan

Immunologi och mikrobiologi
Ansökan

Ekosystem och akvatisk ekologi
Ansökan

Miljötoxikologi
Ansökan

NABiS - Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik
Ansökan

Erasmus Mundus Masterprogram i Evolutionsbiologi
Se www.evobio.eu för mer information

Senast uppdaterad: 2023-09-29