Masterprogrammet i biologi - åtta inriktningar

Bild på studenter i bibliotek

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa masterutbildningar inom biologi, starkt kopplad till världsledande forskning. Utbildningen förbereder dig också för en verksamhet inom till exempel näringslivet, myndigheter och konsultverksamhet. Programmet är en tvåårig utbildning med stark internationell prägel där du bygger vidare på dina kunskaper från grundnivån och sätter en tydlig profil på din utbildning med hjälp av landets största kursutbud.

Masterprogrammet i biologi har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser och en rekommenderad kursföljd, samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Detta leder till att du får ett ämnesdjup som behövs för de flesta arbetsområden och du ökar din konkurrenskraft på den moderna arbetsmarknaden.

Excellence ranking

Biologi i Uppsala har tilldelats excellensstämpel i den rankning som utförts av tyska Centre for Higher Education Development (CHE). Deras rankning riktar sig specifikt till studenter som vill jämföra universitet för att ta en master. I rankningen valdes först en grupp av 123 europeiska universitet med biologiutbildning ut, men endast 24 av dessa fick excellensstämpel för biologi. Läs mer på CHE:s hemsida. När det gällde studentnöjdhet rankades Uppsala högst av alla lärosäten i Europa.

Biologiutbildningen vid Uppsala universitet har också fått högsta betyg i Högskoleverkets stora utvärdering av landets biologiutbildningar, bland annat för det stora kursutbudet, den starka forskningsanknytningen och den stora mängden lärare som är knutna till programmet.

Programinformation

Masterprogrammet i biologi vid Uppsala universitet har en stark forskningsanknytning, men förbereder även för en verksamhet inom till exempel näringsliv, myndigheter eller konsultverksamhet. Här får du tillgång till landets största kursutbud inom biologi och bioteknik. Du kan få en spetskompetens med stort djup inom ett visst område, eller en stor bredd inom biologiområdet. Du har också möjlighet att nischa dig genom att kombinera ämnesstudierna med till exempel vetenskapskommunikation eller entreprenörskap och på så vis ytterligare öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Biologiprogrammet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser och en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Därutöver ges stor frihet att välja kurskombinationer. Gemensam och obligatorisk för alla inriktningar är delkursen Introduktion till masterstudier, 2 hp, under programmets inledande period. Denna delkurs introducerar biologins forskningsfront, biologins roll i samhället, arbetslivsanknytning, etiska frågor, genusperspektiv och hållbar utveckling – diskussioner som sedan fortsätter i seminarier under hela studietiden.

Ladda ner programbroschyren

Undervisningen

Biologiutbildningen vid Uppsala universitet sker i nära anslutning till aktuell forskning. En stor mängd lärare är knutna till utbildningen och svarar tillsammans för en mycket stor ämnesbredd. Alla lärare på programmet är också aktiva forskare med djupa ämneskunskaper. Vi fäster stor vikt vid att träna våra studenter i ett vetenskapligt arbetssätt och du får genom kontakten med forskarna inblick i den senaste forskningen. Under utbildningen får du omfattande faktakunskaper och praktisk träning (laborativ och/eller fältbaserad) och kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, exkursioner och studiebesök. Som biolog vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning där övningar i både muntlig och skriftlig framställning är en integrerad del av undervisningen. Genom återkoppling under trygga former får du möjlighet att stegvis utveckla din kommunikationsförmåga.

Cell- och molekylärbiologi

Bild på en neuron

Denna inriktning ger dig en djup förståelse av allt från molekylära system till interaktioner i komplexa system samt inom celler och organeller. Inriktningen är relevant för läkemedelsforskning och andra bioteknologiska applikationer samt för grundvetenskaplig forskning i cell och molekylärbiologi. Studierna kan även vinklas mot mikrobiologi eller strukturbiologi.

Läs mer om inriktningen Cell- och molekylärbiologi

Ekologi och naturvård

Inom denna inriktning kan du välja bland teoretiska kurser som rör växter, djur och mikroorganismer och deras interaktioner. Du kan även välja yrkesorienterande kurser som är tänkta för framtida arbete med naturvård inom företag, myndigheter eller andra organisationer.

Läs mer om inriktningen Ekologi och naturvård

Bild på en varg

Evolutionsbiologi

Kännetecknande för inriktningen är integrationen av fält-, lab- och teoristudier som täcker in fält som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution, utvecklingsbiologi. Studierna kan även vinklas mot biologisk mångfald och systematik.

Läs mer om inriktningen Evolutionsbiologi

Bild på chimpans

Immunologi och mikrobiologi

Denna inriktning fokuserar på hur immunsystemet upptäcker och avlägsnar patogena bakterier, virus och parasiter. Förutom studier i mikrobiologi, analyseras även vad som händer på cellulär och molekylär nivå då immunsystemet överreagerar eller brister i tolerans mot kroppsegna vävnader, som till exempel vid allergier och autoimmunitet.

Läs mer om inriktningen Immunologi och mikrobiologi

Bild på petriskål och skrapverktyg

Ekosystem och akvatisk ekologi

Bild på vattendrag i lövskog

En djupdykning i sötvattensekologi, med fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer och deras interaktioner i akvatiska miljöer - från mikrobiologi till fiskekologi. Utbildningen ansluter till pågående forskning men har även starka kopplingar till yrkesverksamhet inom vattenvård.

Läs mer om inriktningen ekosystem och akvatisk ekologi

Miljötoxikologi

Inriktningen täcker hela kedjan av kemikaliers effekter på naturen, från biokemiska effekter i cellen, via fysiologiska effekter på celler, organ och individer till populations- och ekosystemeffekter. Utbildningen har starka tillämpade aspekter inom till exempel riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning och kemikalieprövning.

Läs mer om inriktningen Miljötoxikologi

Bild på bägare fylld med gul vätska

NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

Bild på två vildsvin

Biologisk mångfald och systematik handlar om mångfalden av organismer som lever på vår planet och de evolutionära sambanden mellan dem. NABiS utbildar studenter för att få den systematiska och taxonomiska expertis som behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald.

Läs mer om inriktningen NABiS

Efter utbildningen

Masterprogrammet i biologi ger kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet, eget företagande eller för en fortsatt doktorsutbildning. Efter utbildningen har du en bra bas för att kunna delta i forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom ditt område.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Med en ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård på t ex länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer eller konsultfirmor. Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du jobba med t ex produktutveckling eller mikrobiologiska analyser inom framför allt läkemedels- och bioteknikföretag. Biologer kan också arbeta som lärare, vetenskapsjournalister, eller i olika mediesammanhang. Masterprogrammet ger också en bra grund för fortsatt forskning och en stor del av dem som avslutar sin utbildning i biologi vid Uppsala universitet fortsätter med en forskarutbildning.

Senast uppdaterad: 2023-09-29