Samhällsplanering och miljörättvisa 10 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 2KU091
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen ges år två på Kandidatprogram i miljövetenskap. Samhällsplanering är avgörande för hur användningen av vår livsmiljö fungerar och utvecklas. Historiskt har planeringen utformats efter skiftande ideal och detta har på olika sätt fått uttryck i städer och på landsbygden. Idag står samhällsplaneringen inför många utmaningar, såväl socialt som miljömässigt. Frågan är hur en rättvis och hållbar planering kan åstadkommas och vilka hinder som finns på vägen? Genom att studera miljörättvisa i relation till samhällsplaneringen kommer kursen att närma sig denna problematik. Särskilt fokus ligger på frågor om människors deltagande i planering, hur erkännande av olika identiteter och intressen ser ut, samt hur frågan om socio-ekonomisk fördelning hanteras.  Kursen fokuserar på samhällsplanering i ett svenskt perspektiv, men kommer också att ge en del internationella utblickar.

Exkursioner i stadsmiljö och möten med planerare i arbetslivet förekommer under kursen.

Efter fullföljd kurs ska studenten bland annat kunna:

  • redogöra för huvuddragen i den offentliga samhällsplaneringsprocessen i Sverige
  • beskriva grundläggande teorier och begrepp inom planering och miljörättvisa
  • analysera en svensk plandokument utifrån ett hållbarhets- och rättviseperspektiv
  • beskriva konflikter mellan olika planeringsintressen med hjälp av ett rättviseperspektiv
  • kommunicera förståelse för avvägningen och samspelet mellan miljö- och samhällsintressen i planeringen

I kursen ingår också övningar i muntlig och skriftlig presentation.

För mer information kontakta:
Tom Mels (tom.mels@kultgeog.uu.se)