Projektarbete i molekylär bioteknik och bioinformatik, 10/20 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Nivå: Grundnivå
Poäng: 10 eller 20 hp
Kursplaner: 1MB810 (10 hp) eller 1MB812 (20 hp)


Projektarbete är en relativt flexibel individuell kurs som i princip kan genomföras vid valfri tidpunkt på året. Syftet med kursen/kurserna är att ge möjlighet till fördjupning samt att ge erfarenhet av och grundläggande kunskap om hur arbete bedrivs i projektform. Du får tillfälle att, under handledning, i möjligaste mån självständigt planera, genomföra och presentera ett begränsat arbete i projektform.

Projektarbete kan utföras på valfri forskningsinstitution, företag eller myndighet inom relevant arbetsområde. Det kan göras i form av utrednings-, forsknings- eller utvecklingsarbete. Under kursen förväntas du 1) avgränsa och planera det tilltänkta arbetet, 2) söka, värdera och sammanställa redan tillgänglig information inom området, 3) välja lämpliga metoder för din undersökning, 4) genomföra undersökningen samt tolka och utvärdera uppnådda resultat, 5) på ett relevant sätt muntligt och skriftligt redovisa resultaten.

Projektarbete utförs vanligen före examensarbetet och kan på så vis utgöra en bas från vilken du som student lättare kan identifiera ett lämpligt examensarbete eller framtida arbete! Det kan också vara en bra möjlighet att se om du är intresserad av att fortsätta inom den akademiska forskningen.

Detaljerade anvisningar

Standardrutiner för kursen

Läs kursinstruktionerna noga - de innehåller det mesta du behöver veta. Du har även stor nytta av att läsa "Att presentera vetenskap". Var vänlig och använd den förberedda mallen för att iordningställa rapportens titelsida, tack! Men håll gärna den genererade titelsidan separat från själva rapporten eftersom den har specialformatering och inbäddade fonter. 

Kursinstruktioner
Att presentera vetenskap
Titelsida mall

Ansökan

Fyll i blanketten tillsammans med handledaren. Underteckna och lämna ansökan, tillsammans med registerutdrag och en plan för arbetet, till koordinator för kursen vid IBG. Kontakta koordinator med din ansökan i god tid före avsedd kursstart för att medge tid för ev. ändringar och kompletteringar. Du blir nämligen inte registrerad på kursen med en dålig ansökan även om du har bråttom.

Kravet för att bli antagen till kursen Projektarbete är högskolestudier omfattande genomgångna kurser, de två första åren av Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik/bioinformatik.

Kursen får påbörjas först när du har blivit antagen till och registrerad på kursen. Koordinator, handledare och student beslutar gemensamt om tidsperioden för kursens genomförande.

Handledare skall ha tagit del av informationen i ”Instruktioner till handledare” innan han/hon undertecknar ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett
Instruktioner till handledare

Projektarbete utomlands / Studies abroad

För att ge handledare full information om kursen och möjlighet att fylla i engelska dokument: Använd dessa dokument om du ska göra projektarbete utomlands (eller över huvud taget om du har en handledare som föredrar engelska)!

For supervisors of students doing their Project work under your supervision: The following documents will give you complete information about the course. You are very welcome to approach the student or the coordinator for additional information!

Viktigt! Se till att du har bra försäkringsskydd som gäller även under din utlandsvistelse. Koordinator kan hjälpa dig med mer information om den s.k. STUDENT-UT-försäkringen för studier utomlands och ett ifyllt Medical Insurance Card. För att försäkringen ska gälla måste utöver en komplett ansökan även en specifik överenskommelse skrivas under av både koordinator vid IBG och mottagande handledares organisation ("Agreement" nedan).

Course instructions for the student
Instructions for supervisors
Application form
Agreement
Supervisors certificate and opinions
Allmän info STUDENT-UT
Försäkringsvillkor STUDENT-UT
Terms of Insurance STUDENT-UT

Handledares intyg och omdömen

Efter genomfört projektarbete fyller handledaren i och skriver under intyg om godkänt projektarbete samt detaljerade omdömen om studentens insatser. Dessa skickas sedan till kurskoordinator för att tillsammans med den skrivna rapporten utgöra underlag för slutlig bedömning.

Handledares intyg och omdömen

Urkund

Plagiering är ett tilltagande problem i högskolevärlden. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter på olika kurser i de flesta fall analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för Projektarbete. Rent praktiskt innebär det att du skickar in ditt slutgiltiga arbete (i pdf eller möjligen word format) som en attachment i en e-mail. Den speciella urkundsadressen erhålls från kursens koordinator. Dokumentet kommer på så vis att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten upptäcks genom att texten jämförs med Urkunds omfattande textdatabas.

Skicka alltså inte ditt dokument direkt till koordinators vanliga e-mail adress utan via den alternativa Urkundsadress som du får från koordinator mot slutet av arbetet.

OBS! Viktigt undantag: Om handledaren anser att rapporten behöver hållas konfidentiell så ska du däremot inte skicka den via Urkund!

Om något är oklart, läs gärna ytterligare information om Urkund i bifogad fil. Om något fortfarande är oklart, kontakta koordinator. Några handfast exempel som kan vara vägledande ges i Exempel. Var vänlig kolla även med din handledare i tveksamma fall.

Urkunds plagiathandbok
Exempel

Kursvärdering

Lämna gärna en återkoppling på kursen och dess organisation via den web-länk som koordinator skickar till dig via e-mail, efter avslutad kurs!

För mer information kontakta: