Genomik – experimentella metoder 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1MB321
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Målet med kursen är att förmedla kunskaper om funktion, struktur och variation hos bakterie och eukaryota genom samt metoder (speciellt storskaliga) att studera detta.

Kursen innehåller teori kring genomets struktur och hos bakterier och eukaryoter och hur genom, transkriptom, proteom, och metabolom förhåller sig till och reglerar varandra. Vidare ingår teori kring genomvariation och dess betydelse för fenotypisk variation och sjukdomar. Moderna storskaliga metoder för analyser av dessa områden presenteras, inklusive hur storskaliga plattformar fungerar logistiskt och hur processer kvalitetssäkras. Bland de teknologier som behandlas ingår bl.a. sekvens och hybridiseringsteknologi för genom och transkriptomanalys (t.ex. SOLiD, Sanger och Illumina sekvensning, oligonukleotidarrayer) samt proteomanalys (t.ex. ”The human proteom project” och masspektroskopi).  Vidare behandlas strategier att med hjälp av dessa teknologier finna och undersöka betydelsen av genomets variation för sjukdomstillstånd (t.ex. genome wide association studies).

Under datorlaborationer får studenterna arbeta med att kvalitetssäkra och organisera data producerade av storskalig analysutrustning. Kursen tar även upp för samhället forskningsmässiga, kommersiella och etiska konsekvenser av utvecklingen inom detta område.

För mer information kontakta:
Lina Emilsson (lina.emilsson@ebc.uu.se)