Mikrobiologi 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1MB311
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Detta är en kurs i grundläggande mikrobiologi med inslag av biotekniskt-industriellt aspekter. Cellernas struktur och funktion samt molekylära mekanismer bakom cellfunktion är centrala teman. Både det teoretiska och praktiska innehållet förbereder för fördjupade studier i ämnet och för yrkesverksamhet i t ex bioteknisk produktion, livsmedelshantering och bekämpning av infektionssjukdomar.

Du lär dig om: Mikrobiell diversitet och evolution, molekylär fylogeni och genetiskt utbyte. Grupper av bakterier, arkéer och encelliga eukaryoter. Metabolism och fysiologi: Aerob och anaerob energiutvinning, upptags- och utsöndringsmekanismer. Tillväxt ur ett cellulärt perspektiv, cellodling och odlingsmetoder. Samspel mellan organismer: signalering, angrepp och försvar; biofilm, differentiering. Virulensfaktorer, sekundär metabolism, antibiotikaproduktion och resistens.

Förutom föreläsningar kommer vi att ha:

  • Laborationer: Mikrobiell arbetsteknik, identifiering av bakterier med fysiologiska och bioinformatiska metoder.
  • Seminarier: Kritisk analys av forskningsartiklar och vetenskapliga data, räkneövningar avseende mikrobiell tillväxt.
  • Studiebesök (om möjligt).

För mer information kontakta:
Sanna Koskiniemi (sanna.koskiniemi@icm.uu.se)