Naturresurser och ekosystemtjänster 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1GV104
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Behöver vi människor naturen? Vad är kopplingen mellan miljö och samhälle? Kursen svarar på dessa frågor genom att ge dig fördjupade kunskaper inom ekosystemtjänster, som är ett centralt begrepp inom miljöområdet både nationellt och internationellt. Du lär dig att identifiera och beskriva hur försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Reglerande tjänster som t.ex. kolinlagring, pollinering och vattenrening är i fokus under delar av kursen och du studerar hotbilder samt ekologiska och biogeokemiska förutsättningar för olika tjänster. Förhållandet mellan biologisk mångfald, naturresurser och ekosystemtjänster analyseras och kursen avslutas med att belysa rättvisefrågor i samband med resursutnyttjande.

För mer information kontakta:
Patrik Rönnbäck (patrik.ronnback@geo.uu.se)