Artidentifiering för naturvårdare - svampar, lavar och mossor

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BL804
Poäng: 3 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom naturvård och miljövård eller de som vill meritera sig för sådant arbete. Vi kommer att fokusera på hur man identifierar våra viktigaste svampar, lavar och mossor i olika typer av skogsmark utifrån ett naturvårdsperspektiv. Däribland ingår så kallade signalarter, men även en del rödlistade arter och andra arter som är viktiga för att förstå skogens tillstånd.

Ansök på antagning.se

För mer information kontakta:
Gustat Granath (gustaf.granath@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-04-01