Miljö- och förvaltningsrätt 10 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG628
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen vänder sig till miljövetare och andra naturvetare och läses fjärde terminen på Kandidatprogram i miljövetenskap på Campus Gotland. Syftet är att ge dig som student en sådan kompetens att du blir intressant för t.ex. ett kommunalt miljökontor eller en länsstyrelse och på så vis ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Den ger övergripande orientering i miljörätten med enklare tillämpningar av miljölagstiftningen och övning i att analysera problem inom området miljöförvaltning.

Kursen behandlar också mellanstatliga miljööverenskommelser såsom Östersjökonventionen, samt EU-rättens betydelse för nationell miljörätt genom studier av bl a EU:s Ramdirektiv för vatten och Havsmiljödirektivet.

Inom förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer, ex. offentlighetsprincipen, samt beslutsprocess, beslutformulering och rätt till överprövning.

Några av lärandemålen är att man efter godkänd kurs ska kunna

  • redogöra för miljörättslig teoribildning och olika regleringsmetoder, utifrån målsättningen om en hållbar utveckling,
  • beskriva nu gällande miljölagstiftning och närliggande områden samt dess tillämpningar,
  • beskriva lagstiftningsprocessen,
  • översiktligt redogöra för EU-rättens inverkan på rättstillämpningen och
  • översiktligt beskriva den offentliga förvaltningens organisation, uppgifter och arbetsformer.

För mer information kontakta:
Gunilla Högberg Björck (gunilla.hogberg-bjorck@ibg.uu.se)