Miljöövervakning och GIS 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG627
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i många fall unik i världen. Genom att jämföra aktuella lägesbeskrivningar med tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan man också se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller inte.

Kursen ger en orientering i olika metoder för insamling, bearbetning och redovisning av miljöövervakningsdata avseende biologiska såväl som kemiska och fysiska parametrar. En genomgång görs också av de krav på miljöövervakningen som ställs i miljölagstiftningen, Riksdagens miljökvalitetsmål och Sveriges åtaganden om rapportering inom internationella direktiv och konventioner, framför allt inom EU.

Ett viktigt redskap i rapporteringen av miljöövervakningsdata är GIS (Geografiska informationssystem). En tredjedel av kursen är en introduktion till GIS. I det ingår grundläggande kartkunskap samt metoder för att överföra information som insamlats via baskartor och databaser samt fältarbete till GIS. Övningar görs i ArcGIS i att analysera kartor och bearbeta insamlade data samt ge positionsreferenser, hantera GPS-navigatorer och överföra data från dessa.

För mer information kontakta:
Bertil Widbom (bertil.widbom@ebc.uu.se)