Naturvård för miljövetare 10 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG625
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen utgår ifrån naturvårdens och naturvårdsbiologins vetenskapliga och teoretiska bas inom biologisk mångfald, populationsekologi, genetik och riskanalys. I detta moment ingår räkneövningar och fallstudier.

Den behandlar formella regelverk och strategier som styr arbetet i myndigheter och ideella organisationer både nationellt och internationellt. Här ges en introduktion till naturvårdslagstiftning i Sverige med olika skyddsformer såsom nationalpark, naturreservat, Natura 2000 och biotopskydd.

Innehållet omfattar en översikt av praktiska tillämpningar såsom åtgärder, metoder och verktyg för restaurering, bevarande och främjande av biologisk mångfald på gen-, art- och ekosystemnivå. Här ingår en fältövning med koppling till skydd av hotad art eller biotop.

I kursen behandlas också kommunikation och dialog i naturvårdsärenden för naturvårdens utövande i myndigheter och organisationer genom lokala exempel.

Några av målen är att man efter godkänd kurs ska kunna:

  • redovisa grundläggande teoretiska kunskaper om naturvård och naturvårdsbiologi
  • redogöra övergripande för internationella lagar, konventioner, direktiv och andra överenskommelser för naturvård
  • visa färdighet i naturvårdsrelaterad inventeringsmetodik
  • beskriva konflikter kring och etiska aspekter på olika naturvårdsåtgärder

För mer information kontakta:
Karin Bengtsson (karin.bengtsson@ebc.uu.se)