Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG622
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial


Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 15 hp behandlar grundläggande och övergripande aspekter av ämnesområdet biologisk mångfald (biodiversitet), framför allt i ett nordiskt perspektiv. Kursen ger förkunskaper för att läsa olika typer av påbyggnadskurser i biologisk mångfald, speciellt med inriktning mot naturvård, floristik och faunistik, samt en nödvändig grund för att kunna använda biologiska data i olika typer av miljöarbete.                                                                            

Kursen omfattar både teoretiska och praktiska moment, samt olika examinationsformer. En stor del av kursen bedrivs i fält, huvudsakligen på Gotland, men det ingår också en kortare exkursion till svenska fastlandet.

Arters variation, ekologi och utbredning studeras i olika typer av miljöer, liksom hur dessa miljöer och deras biologiska mångfald påverkats och förväntas påverkas av mänskliga aktiviteter. Dessutom ingår bestämningsövningar, både i fält och på laboratoriet, liksom teoretiska moment som behandlar grundläggande biologiska såväl som samhälleliga aspekter av begreppet biologisk mångfald. Följande teman behandlas:

  • Teoretiska aspekter av ämnesområdet biologisk mångfald
  • Biologisk mångfald i olika natur- och landskapstyper i Norden
  • Kryptogamkännedom med inriktning mot vanligt förekommande arter och signalarter
  • Faunistik: zoologisk art- och formkännedom
  • Floristik: art- och formkännedom hos kärlväxter

Förkunskapskraven till Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 15 hp är grundläggande behörighet + Nk B + Ma C, eller motsvarande.

För mer information kontakta:
Bertil Ståhl (bertil.staahl@ebc.uu.se)