Introduktion till miljövetenskap 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG620
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial


Kursen är första kursen på Kandidatprogram i miljövetenskap och erbjuder en bred introduktion till ämnesområdet miljövetenskap och hållbar utveckling utifrån en naturvetenskaplig grund. Vi studerar de bio-geo-kemiska kretsloppen och lägger vikt på grundläggande ekologi inklusive praktiska övningar. Globala och regionala miljöutmaningar behandlas ur natur- och samhällsvetenskapliga samt ekonomiska och historiska perspektiv där systemförståelse är centralt. Strategier och metoder för att lösa problemen diskuteras med särskild fokus på de svenska miljökvalitetsmålen. Studiebesök och möten med miljövetare i arbetslivet (ex. myndigheter, forskare, företagare, politiker) och ideella organisationer förekommer löpande under kursen.

Efter fullföljd kurs ska studenten bland annat kunna:

  • återge exempel på viktiga miljöfrågor och utmaningar för framtiden
  • redogöra för bio-geo-kemiska kretslopp och ekologisk teori
  • beskriva samhällsprocesser som påverkar naturresurserna och deras förvaltning
  • reflektera över sin egen och samhällets roll i orsaker och lösningar till centrala miljöproblem

I kursen ingår också övningar i muntlig och skriftlig presentation.

För mer information kontakta: Karin Bengtsson (karin.bengtsson@ebc.uu.se)