Marina organismer 7,5 hp

Program: Ekologiprogrammet Campus Gotland
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG609
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen ger en introduktion till faunan och floran vid Sveriges kuster, framför allt i vattnet, men även i den del av littoralzonen som ligger ovanför medelvattenlinjen . Fokus ligger på inlärning av utvalda arter och grupper av evertebrater och alger, men även marina fiskar, fåglar och däggdjur samt strandnära lavar och kärlväxter behandlas. Dessutom ingår avsnitt om morfologiska termer, taxonomiska principer och levnadssätt hos olika växt- och djurgrupper. Insamlings- och bestämningsmetodik behandlas i föreläsningar och praktiska övningar i fält.

I kursen ingår fyra dagars fältkurs på Klubbans marinbiologiska station vid Gullmarsfjorden i Bohuslän.

Kurslitteratur:
Köie, M. & Svedberg, U., 2004. Havets djur. 2:a upplagan. Bokförlaget Prisma. 240 sidor ISBN: 91-518-4391-9.
Kristiansen, A. & Svedberg, U., 2001. Havets växter. Bokförlaget Prisma. 125 sidor. ISBN: 91-518-3846-X.

För mer information kontakta:
Bertil Widbom (bertil.widbom@ebc.uu.se)