Anatomi och funktion hos växter och djur 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG605
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen är indelad i två moment:

Moment 1: Djurens anatomi och funktion 4 hp
Under momentet görs jämförande översikter över organsystem, deras byggnad och funktion hos olika djurgrupper, framförallt vertebrater, med anknytning till deras livsmiljö och levnadssätt. Olika vävnadstyper och organens histologiska uppbyggnad studeras. Exempel på ämnen och funktioner som tas upp är skelett, näringsupptag och ämnesomsättning, vattenbalans och exkretion, nervsystem, sinnesorgan, andning, blodomlopp och fortplantning.

Moment 2: Växternas anatomi och funktion 3,5 hp
Momentet innehåller en genomgång av främst kärlväxternas anatomiska byggnad, med utgångspunkt från ett flertal arter av landväxter. Dessutom studeras växternas utveckling, tillväxt och anpassningar till olika miljöer, både lokalt och globalt, samt allmän växtfysiologi, i synnerhet med avseende på fotosyntes och transport av vatten och näringsämnen. De teoretiska genomgångarna kompletteras med demonstrationer och studier av mikroskopiska preparat, samt enklare laboratorieförsök.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, litteraturstudier, laborationer samt studier av levande växtmaterial och preparat. I Moment 2 ingår också en frivillig samling på campus för laborationer.

Kurslitteratur:
Sadava, D., Hillis, D.M, Heller, H.C., Berenbaum, M.R., Life: the science of biology 10., international ed.: W.A. Freeman & Co, 2013. ISBN:978-1-4641-3639-9.
Kapitel 34-41 samt 43-52. 364 s.

Widén, Marie, Widén, Björn (red.). Botanik: systematik, evolution, mångfald. Lund: Studentlitteratur, 2008. Kapitel 18. 28 s.

För mer information kontakta:
Bertil Widbom (bertil.widbom@ebc.uu.se)