Botanisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå – baskurs
Kurskod: 1BG603
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Under kursen behandlas alger, mossor, kärlväxter, lavar och svampar, dels översiktligt och dels i detalj genom studier av ett antal utvalda organismgrupper eller enskilda arter. Huvudvikten är lagd på organismgruppernas byggnad, fortplantning och inbördes släktskap. Dessutom ingår en utantillista med morfologiska karaktärer och vanliga eller på annat sätt viktiga arter och släkten.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och materialstudier. I kursen ingår även en obligatorisk samling på campus i Visby för materialstudier.

Kurslitteratur:
Widén, M. och Widén, B. (red.) 2008. Botanik. Systematik, evolution, mångfald. Studentlitteratur, Lund. 472 sidor. ISBN 978-91-44-04304-3.

För mer information kontakta:
Bertil Ståhl (bertil.staahl@ebc.uu.se)