Toxikologi och riskbedömning 15 hp

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG509
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen ger dig fördjupade toxikologiska kunskaper och träning i hälsoriskbedömning av kemikalier. Det finns stort behov av personer med kompetens inom toxikologi och riskbedömning både på myndigheter och inom industrin. EUs nya lagstiftning inom kemikalieområdet, REACH, ökar ytterligare behovet av sådan kompetens i Sverige och internationellt.

Under hela kursens gång kommer du att göra en egen hälsoriskbedömning av en vald kemikalie. Riskbedömningen kommer vid slutet av kursen att presenteras både muntligt och skriftligt. I riskbedömningsarbetet är det av stor vikt att förstå hur giftiga kemikalier verkar och olika toxikologiska verkningsmekanismer kommer därför att behandlas ingående på kursen. Morfologiska studier av normala och patologiskt förändrade vävnader utgör också ett viktigt kursmoment. Andra delar av kursen behandlar toxiska effekter under känsliga perioder av utvecklingen hos olika djurklasser och epidemiologiska studier på människa.

För mer information kontakta:
Carlos Guerrero Bosagna (carlos.guerrero.bosagna@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-21