Populationsgenomik 15 hp

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG508
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Huvudtanken bakom kursen är att mer ingående täcka några stora ämnen i evolutionär genomik som studenterna oftast har sett mycket mer kortfattat i tidigare kurser. Kursen kommer att täcka en del av den forskning som för närvarande görs vid EBC och kommer därmed erbjuda studenterna en översikt över de viktigaste trenderna inom evolutionär genomik. Exempel på frågor som kommer att behandlas är: Är evolution förutsägbar? Vad är arternas ursprung? Hur viktigt är det naturliga urvalet i molekylär evolution? Hur anpassar sig organismer lokalt? Kommer forntida DNA omforma vår syn på människans evolution? Dessa frågor kommer att behandlas under en första del som består av föreläsningar, handledda övningar, läsning och diskussion av artiklar. I en andra del, kommer du att analysera data, skriva konturerna av ett datorprogram eller göra en litteraturstudie / metaanalys och presentera dina resultat för klassen. Kursen bör därför vara en god förberedelse för kandidat- och masterstudenter som överväger att fortsätta sina studier vid master- eller doktorandnivå.

För mer information kontakta:
Martin Lascoux (martin.lascoux@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22