Östersjöns ekologi och naturresurser 15 hp

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG507
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Östersjön är ett av världens mest undersökta havsområden, men samtidigt ett av världens mest förorenade. I avrinningsområdet bor mer än 90 miljoner människor. Vattenutbytet med omkringliggande havsområden är långsamt och det bräckta vattnet ställer dessutom hårda krav på de organismer som lever där.

Denna kurs ger fördjupade kunskaper om ekologi, biologisk mångfald och naturresurser i Östersjön. Påverkan av bl.a. eutrofiering, fiske och klimatförändringar studeras. Lagar och internationella överenskommelser presenteras och exempel på konstruktiva lösningar på miljöproblem inom avrinningsområden, vid kusterna och till havs diskuteras. En del av kursen utgörs av en fältkurs på Gotland, med praktiska övningar i art- och biotopkunskap, provtagning i olika miljöer samt experimentella undersökningar.

För mer information kontakta:
Bertil Widbom (Bertil.Widbom@ebc.uu.se)