Akvatiska ekosystem 15 hp

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG506
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Sjöar och vattendrag utgör väsentliga och uppskattade delar av vår natur, viktiga att bevara långsiktigt. Samtidigt är vårt samhälle beroende av akvatiska ekosystemtjänster. Vattnen används t ex för fiske, rekreation, transporter och elproduktion. Vattnet används dessutom för dricksvattenförsörjning, bevattning, industriprocesser med mera. För ett hållbart nyttjande av dessa resurser krävs gedigna kunskaper om systemens struktur och funktion.

Kursen Akvatiska ekosystem har fokus på tre ämnesområden: akvatiska födovävar, biodiversitet och dess betydelse för ekosystemfunktion och ekosystemtjänster, samt biogeokemiska kretslopp. Kursen ges i nära anknytning till aktuell forskning inom området och är förberedande för både forskning och yrkesverksamhet. Kursen fördjupar dina kunskaper i limnologi och har tonvikt på ett vetenskapligt arbetssätt inklusive kritisk granskning av data, modeller och teorier. Ett avsnitt med vetenskapsteori, inklusive frågor kring experimentdesign och forskningsetik, ingår också.

I kursen varvas arbete med teoretiska modeller med fältarbete, experiment, föreläsningar och seminarier. Bland annat kommer ett laboratorieexperiment med modellekosystem pågå under hela kursen, där frågeställningar relaterade till det teoretiska innehållet testas. Praktiska kunskaper kommer att tillägnas dels i experimentet och i fältarbete men också i fallstudier där data från verkliga exempel på ekosystem används och analyseras.

Med dessa kunskaper i bagaget kommer du att bidra till att fylla samhällets ökande behov av limnologer inom förvaltning, utveckling, näringsliv och forskning!

För mer information kontakta:
Sebastian Sobek (Sebastian.Sobek@ebc.uu.se)