Biologisk miljöanalys 5 hp

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG228
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

OBS! Kursen kommer inte att ges under hösten 2022

Kemiska analyser är ofta ett oumbärligt hjälpmedel inom ekologi och undersökningar av miljön. Mycket av vår kunskap om mänsklig påverkan på miljön bygger på en kombination av ekologisk kunskap och analytisk kemi – allt från försurningen av haven till anrikningen av miljögifter i näringskedjor. Modern miljöforskning och miljöövervakning kräver samarbete mellan expertis inom biologi och analytisk kemi, och biologer behöver insikt i hur analytisk-kemisk analys av miljöprover.

Kursen i biologisk miljöanalys ger en introduktion till detta fält och praktisk erfarenhet. Lärarlaget har bakgrund i analytisk kemi, miljötoxikologi, och systemekologi/limnologi. Med utgångspunkt från studenternas bakgrund i biologi och analytisk kemi studerar vi analytisk-kemiska tillämpningar inom ekologi och miljövetenskap.

En central del utgörs av projekt, som genomförs under kursens gång, i allt från att definiera frågeställningar, planera, provta, utföra kemiska analyser, och utvärdera data. Proverna kan komma till exempel mark, vatten, eller organismer. Projekten bedrivs i grupp, och vi tar hjälp av expertis och utrustning vid de kemiska och biologiska institutionerna, efter behov. Projekten genomförs i grupp, och redovisar både muntligt och skriftligt. Kursen bygger till stor del på arbete i grupp och seminarier.

För mer information kontakta:
Dolly Kothawala (dolly.kothawala@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-09