Limnologi 15 hp

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG227
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Studenter som har kursen som sin startkurs på masterprogrammet följer en introduktion till masterstudier som är en seminarieserie på eftermiddagar under hela kursperioden.

Limnologi är läran om inlandsvattnens ekologi. Vi är alla beroende av sötvatten, som dricksvatten och för fiske och fritid. Akvatiska ekosystem spelar också en viktig roll för den globala kolomsättningen, och kan alltså vara av betydelse för vårt framtida klimat. Genom nya europeiska direktiv om vattenkvalitet är vattenvård av större aktualitet i samhället än någonsin. Den här kursen ger därför dig som vill jobba med naturvård en bra grund. Kursen är också den mest naturliga inkörsporten till studier i tillämpade frågor (Tillämpad ekosystemekologi). En annan naturlig fortsättning är fördjupade studier om akvatiska ekosystem (Akvatiska ekosystem), som kan leda till en karriär inom forskningen så väl som utanför universitetet.

Kursen behandlar struktur och funktion hos akvatiska system, inklusive fysikaliska och kemiska förhållanden, såväl som organismer och deras interaktioner och roll i ekosystemen. Olika typer av ekosystem studeras, t ex näringsfattiga skogssjöar, slättsjöar och rinnande vatten, liksom olika habitat som strandvegetation, sediment, och den öppna vattenmassan. Vi studerar alla organismer från växt-och djurplankton och bakterier till fisk och bottenlevande djur. Kursen ger också en översikt över vattenmiljöproblem som eutrofiering och försurning, och klimateffekter på inlandsvattnen.

Kursen ger, utöver kunskap om ekologiska processer även kännedom om kvantitativt viktiga arter och karaktärsarter i olika typer av akvatiska system. Även organismers årstidsvariation, samt mikrobiell limnologi och bakteriernas roll i omsättningen av viktiga element ingår i kursen.

Hela kursinnehållet vävs ihop under en avslutande fältkurs då kursdeltagarna är förlagda till den näringsrika slättlandssjön Erken. Under en vecka i fält ingår praktisk träning i provtagnings- och analysmetodik, träning i självständigt arbete och gruppsamarbete samt i muntlig och skriftlig framställning.

Från 2010 har vi en ny kursbok, Likens (Ed). 2009. Encyclopedia of Inland waters. Academic Press Inc.

Boken finns tillgänglig i elektroniskt format för registrerade studenter.

För mer information kontakta:
Eva Lindström (eva.lindstrom@ebc.uu.se)