Cellbiologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG120
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen, som läses under andra året på Kandidatprogrammet i biologi eller Naturvetarprogrammet i biologi, behandlar cellen ur olika perspektiv och på olika nivåer. Kursen är indelad i två huvuddelar som examineras skriftligt var för sig. Den första delen behandlar cellens organeller och dess ämnes- och energiomsättning. I den andra delen studeras bl a tillväxt, hur celler rör sig och kommunicerar med varandra. Vanliga metoder för att studera cellers och biomolekylers struktur och funktion ingår också. Vi studerar både eukaryota celler och bakterier. Bland annat övar vi sterilteknik, isolerar mitokondrier och kloroplaster och studerar några viktiga reaktioner som sker i dessa organeller.

Kursen omfattar såväl föreläsningar som seminarier och laborationer där cellbiologin belyses ur olika vinklar. Laborationerna ger en överblick över de metoder som används inom området. Övningar i syfte att utveckla studenternas skriftliga och muntliga framställningsförmåga ingår också. För detta genomförs bland annat projekt i smågrupper där någon specialiserad celltyp studeras och presenteras för övriga kursdeltagare.

Kurslitteratur
Cooper & Hausman: The Cell- a molecular approach, 5th ed.
Carlson & Linder: Introduktion till mikrobiologi, Studentlitteratur, 2008.
Kursböckerna kommer att kompletteras med ytterligare material. Vissa sidhänvisningar kommer att ges till Campbell & Reece: Biology. 

För mer information kontakta:
Lage Cerenius (Lage.Cerenius@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-03-31