Molekylärbiologi och genetik

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG113
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen Molekylärbiologi och genetik är en grundkurs, som läses under första året på Kandidatprogrammet i biologi. Den behandlar tre teman: molekylärbiologi, genteknik och genetik.

Det första temat, molekylärbiologi, berör olika aspekter av biologins centrala dogm, det vill säga informationsflödet från DNA till proteiner. Vi behandlar där arvsmassans (genomets) uppbyggnad och organisation i såväl bakterier, eukaryota celler som virus. Även mekanismerna för hur DNA replikeras presenteras i detalj. Olika typer av RNA, deras roller och egenskaper samt hur de bildas i olika typer av celler behandlas liksom bildningen av proteiner. Hur uttrycket av gener kontrolleras i olika typer av celler behandlas ingående.

Det andra temat är genteknik. Där presenteras metoder och tekniker med vars hjälp man kan studera gener och deras uttryck ur olika aspekter. Exempel på sådana metoder är DNA-sekvensering, PCR, kloning och olika hybridiseringstekniker. Exempel ges på hur dessa metoder kan användas för att påvisa sjukdomar. Kursens tredje tema, genetiken, behandlar de förändringar som arvsmassan ständigt är utsatt för på grund av mutationer, rekombination samt utbytet av genetisk information mellan olika organismer. Detta inkluderar både klassisk (Mendelsk) genetik och varianter därav.

De teoretiska delarna av kursen, som förmedlas under föreläsningar och under problemlösningar, illustreras praktiskt med laborationer. Exempel på sådana är studier av kromosomer i ljusmikroskop, radioaktiv inmärkning av nukleinsyror, induktion av enzymbildning, mätning av mutationshastighter i bakterier samt kartläggning och identifiering av plasmidburna gener.

För mer information kontakta:
Fredrik Söderbom (Fredrik.Soderbom@icm.uu.se)
Andrea Hinas (andrea.hinas@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-03