Genombioinformatik 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc bioinformatik
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB445
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Teknologier för storskalig sekvensering används inom många områden av biologi och medicin. I kursen Genombioinformatik kommer du att lära dig hur man gör bioinformatiska analyser av dataset från storskaliga sekvenseringsexperiment.

De färdigheter som du tillgodogör dig under kursens gång kommer att tillämpas på ett antal olika biologiska problem. Målet är att du efter avslutat kurs ska kunna välja vilka sekvensstrategier som bäst lämpar sig för olika applikationer och frågeställningar och ha tillräcklig kunskap för att utföra de bioinformatiska analyser som är nödvändiga.

Kursen innehåller föreläsning om teoretiska aspekter inom ämnet, seminarier där problem och strategier diskuteras och datorövningar för att träna bioinformatiska färdigheter.

För mer information kontakta:
Lisa Klasson (lisa.klasson@icm.uu.se)