Ekologiska effekter av klimatförändringar 10 hp

Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG417
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Vad händer med ekosystemen när klimatet ändras?

Det är huvudfrågan som tas upp i denna kurs som vänder sig till studenter av alla kategorier, inte bara naturvetare. Kursen ger kunskaper om de biologiska processer som påverkas av klimatförändringar, för att ge deltagarna ett underlag för att delta i den pågående debatten om klimatförändringar.

 

Kursen ska ge en god förståelse av hur klimatförändringar kan påverka arter och ekosystem, men också hur ekosystemprocesser påverkar klimatet.

Några punkter som tas upp• klimatets naturliga variation över årtusendena• aktuella klimatscenarier, och kontroverser kring dem• växthusgaser – vilka de är, hur de bildas och hur de verkar• hur organismer reagerar fysiologiskt på ändringar i temperatur och vattentillgång• hur arters utbredning styrs av klimat, och kan påverkas vid framtida klimatförändringar• biodiversitet och klimatförändring• arters anpassningsförmåga• effekter på jord- och skogsbruk och på utbredning och förekomst av skadedjur och sjukdomar• åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Kursen består av föreläsningar som introducerar nödvändig biologisk kunskap, seminarier där aktuella vetenskapliga uppsatser och debattartiklar diskuteras och ett individuellt fördjupningsprojekt.

Kursen ges på engelska.

För mer information kontakta:
Gustaf Granath (gustaf.granath@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20