Miljövård, översiktskurs 15 hp

Program: Distans/nät/helg 50%
Nivå: Grundläggande nivå - baskurs
Kurskod: 1BG401
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Den här kursen riktar sig till den som vill ha grundläggande kunskaper i miljövårdsfrågor och vill få en översiktlig orientering i hur frågorna behandlas i samhället. Idag diskuteras miljöproblematik överallt och för dig som vill engagera dig i debatten eller få en ökad förståelse för problemen passar den här kursen bra. Kursen passar bra för lärare.

Vi undervisar dig i grundläggande biologi och lägger särskild vikt vid ekologi, kemikalier och miljö. Exempelvis får du lära dig vad ett gift är och hur dess verkan kan mätas, samt vilken effekt joniserande strålning och radioaktivitet har på människan och miljön. Vi behandlar även luftföroreningar, bullerfrågor och klimatförändringar. Dessutom ges en inblick i hur mänsklig påverkan inverkar på olika naturtyper och hur man arbetar med t.ex. vattenvård eller landskapsvård.

Förutom ämneskunskaper i biologi får du en vid syn på samhället och miljön. Vi tar bland annat upp opinionsbildning i miljövårdsfrågor, samhällsplanering och samhällsekonomi samt diskuterar de nationella miljökvalitetsmålen.

Kursen ges på distans, men är INTE en nätbaserad kurs. Vi har fyra helgträffar (lördag – söndag) och hemarbete däremellan med hjälp av kommunikation via e-post. Helgträffarna består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och exkursioner. Det är obligatorisk närvaro, men om något inträffar så att du inte kan närvara en viss dag finns alternativa hemuppgifter.

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. Graderade betyg ges inte på denna översiktskurs. Avgiften för kompendier och exkursioner är 800 kr. Vi delar vid kursens början ut en pärm med artiklar och böcker erbjuds. Observera alltså att det inte tillkommer några ytterligare kostnader för böcker.

För mer information kontakta:
Elisabeth Bolund (elisabeth.bolund@ebc.uu.se)