RNA: Struktur, funktion och biologi 15 hp

Program: Masterprogrammen i biologi och tillämpad bioteknik
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1BG388
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen skall ge kunskaper om nukleinsyrors struktur, kemi och funktion i ett biologiskt och evolutionärt perspektiv. Kursen skall ge kunskaper och träning i att lösa biologiska problemställningar med kemisk-genetiska metoder och träning i kritisk analys av vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet.

Innehåll: Struktur och organisation av nukleinsyror. Nukleinsyrornas, särskilt RNA, kemiska egenskaper ur ett biologiskt och evolutionärt perspektiv. Grundläggande principer för makromolekylära interaktioner och dynamiken i dessa processer. Redskap i kemisk biologi: kombinatoriska metoder, kemisk genetik, in vitro evolution, bestämning av RNA-strukturer, interaktioner mellan makromolekyler och små ligander. Tyngdpunkten ligger i den biologiska relevansen, med exempel från biologiska system, inklusive tekniska applikationer.

För mer information kontakta:
Anders Virtanen (Anders.Virtanen@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17