Ämnesdidaktiskt projekt i biologi 15 hp

Kurskod: 1BG386
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Vill du göra ett ämnesdidaktiskt examensarbete inom den naturvetenskapliga sektorn? Då är du hjärtligt välkommen att göra det hos oss på IBG. Vi administrerar och hjälper till med ämnesdidaktiska arbeten kopplade till biologi, kemi, fysik och naturkunskap/NO/naturvetenskap.

Ämnesdidaktiskt projekt i biologi

Examensarbetet görs inom kursen Ämnesdidaktiskt projekt i biologi 15hp (1BG386). Det är ett enskilt arbete och kursen är på avancerad nivå. Det är fyrgradig betygskala och kriteriernas finns i nedanstående länk.

Betygskriterier

Syfte

Syftet är att vidga och fördjupa kunskapen om de naturvetenskapliga ämnenas förutsättningar i skolan, de värderingar de grundar sig på samt förståelse av olika naturvetenskapliga begrepp. Det finns också många beröringsytor mellan naturvetenskap och andra ämnen i skolan som idag inte utnyttjas särskilt mycket. I och med att naturvetenskaperna skall genomsyra alla utbildningsriktningar (sektorer) i den nya gymnasieskolan är det av största vikt att man utarbetar tvärvetenskapliga arbetssätt där naturvetenskap är en naturlig del tillsammans med andra skolämnen.

Förslag på ämnen

Vad kan man göra? Några ämnesområden finns beskrivna nedan, men vi är öppna för dina idéer.

Hur olika begrepp definieras och förklaras under olika delar av utbildningen/av olika åldersgrupper. Exempelvis: evolution, ekologi, gener, molekylbegreppet samt kemisk reaktion.

Hur olika typer av undervisningsformer påverkar begreppsförståelsen och inlärningen. Exempelvis skillnader mellan inlärning genom praktiska moment, teoretiska moment eller både teori och praktik.

Metodutveckling - utarbeta och pröva arbetsmetoder inom naturvetenskapen i olika miljöer ex. skolgården, skogen, sjön, staden.

Naturvetenskap i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utarbeta och pröva arbetsformer i ämnes områden som ingår i olika ämnens kursplaner ex: Mat och hälsa (Bi, Ke, Hk + Idrott).
Fysiologi/människokroppen (Bi + idrott)
Droger (Ke, Bi, SO + idrott)
NV termer/ vetenskapshistoria (Språk, Historia, NO)

Vill du få ännu mer inspiration så titta vilka arbeten som har gjorts mellan 2004 och 2006, samt fr om 2007 i IBG:s regi.

Potentiella handledare

Ta kontakt med nedanstående personer för att diskutera potentiella handledare.

Biologi
Ronny Alexandersson, IBG

Kemi
Emma Johansson

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

DiVA

När ditt examensarbete är godkänt kan du ladda upp det i DiVA.
Instruktioner för uppladdning av arbete i DiVA.