Bioteknologiskt projekt 10 hp

Program: Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG357
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kunskaper om och förståelse för projektplanering och projektledning är allt mer efterfrågat på den moderna arbetsmarknaden. På den här kursen får du genom föreläsningar och grupparbeten kunskap om hur teknikbaserade projekt planeras och initieras inom bioteknologisk industri.

Kursen är uppbyggd kring projektarbeten i grupper om 4-6 studenter. Projekten baseras på verkliga problemställningar från olika bioteknologiska företag. Till varje studentgrupp knyts en handledare från det företaget som har identifierat problemet. Kursledaren har också en viktig roll som handledare. Som stöd för arbetet ges också föreläsningar om projektledning inom bioteknologiska företag, vetenskaplig litteratursökning, gruppdynamik och intervjuteknik.

En av gruppens uppgifter är att skriva en reviewartikel om det vetenskapliga område som projektet berör. Reviewartikeln delas in i individuella fördjupningar och den slutgiltiga artikeln är en summering av gruppens separata arbeten. Rapporten skall också redovisas muntligt på ett seminarium.

Gruppen får också till uppgift att intervjua företags- och universitetsrepresentanter inom det aktuella området. Intervjuarbetet ska presenteras i en kort rapport.

Gruppens tredje uppgift är att beskriva en hypotetisk teknisk lösning av problemet och att skriva en teknisk synopsis om den tekniska lösningen, riktad till marknadsföringspersonal inom bioteknikföretag.

Slutredovisning sker i ett minisymposium där projektet redovisas muntligt och i posterform. En slutrapport med allt material genererat under kursen sammanställs.

För mer information kontakta:
Laura Gunn (laura.gunn@icm.uu.se)