Gener, hjärna och beteende

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG344
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

En av de största utmaningarna inom neurobiologin är att förstå beteenden hos människor och andra djur. Kunskapen om genetiska orsaker till djurs och människors beteende har ökat exponentiellt de senaste åren. Både djurmodeller och den humana forskningen har gjort stora framsteg genom att använda olika strategier där användning av relativt enkla modeller är en förutsättning

Kursen demonstrerar hur fysiologiska farmakologiska och genetiska förändringar kan påverka några av hjärnans komplexa funktioner, såsom språk, rörelse, stresshantering, parbildning, uppmärksamhet, ångest, rädsla, depression, ätbeteende och drogberoende.

Efter kursen ska studenten

  • kunna förklara nyckelbegrepp inom beteendegenetik och neurofarmakologi
  • förstå olika experimentella strategier som kan användas för att hitta geners påverkan på individens beteende
  • kunna bilda sig egna åsikter angående dagens debatt om samspelet mellan arv och miljö och hur dessa påverkar människors och djurs beteenden.

Laborationerna innehåller: beteendefarmakologiska studier av gnagare, dissektion av hjärna från får samt extraktion av RNA ur hjärnvävnad, bioinformatisk analys av cDNA mikroarrayer, expressions analys med kvantitativ realtids PCR, undersökning av genuttryck i mushjärna in situ med hjälp av Allen Brain Atlas, och genotypning av genetiska polymorfier i smak receptorer.

Kursen består av en föreläsningsserie, laborationer, seminarier, workshops och en inlämningsuppgift. Teoridelarna baseras på nyckelföreläsningar, seminarier och grupparbete med återkommande presentationer och diskussioner i stora grupper. Datorstödda teoretiska experiment och demonstrationer ingår.

Välkomna!

För mer information kontakta:
Elena Jazin (Elena.Jazin@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-04-26