Genomfunktion

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG322
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen Genomfunktion ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om de storskaliga och teknik-drivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet. Olika metoder för genomsekvensering diskuteras ingående, liksom genomets övergripande struktur och organisation hos bakterier, arkéer och eukaryoter (genomik; jämförande genomik). Ett viktigt mål är att ge inblick i metoder och analyser på helgenom-nivå (funktionsgenomik). Detta innebär fokus på storskaliga tekniker, inkluderande mikroarrayteknologi för transkriptions-studier (transkriptomik), analyser på protein-nivå (proteomik), samt utveckling av liknande metoder för att studera metaboliter (metabolomik). Metagenomik är ett annat viktigt moment i kursen, liksom pågående försök att integrera all denna information till en övergripande helhet, s.k. systembiologi.

Kursen har två delar där den första huvudsakligen behandlar prokaryota (bakterier och arkéer) genom, DNA- och RNA-analyser samt metagenomik och systembiologi, medan den andra delen fokuserar på eukaryota genom, genuttrycksanalyser och proteomik. Kursen innehåller också ett antal metodföreläsningar, en gen-etikdiskussion samt två studiebesök. Du kommer även att tillbringa en hel tid tid med laborationer som kompletterar föreläsningarna. Varje student utför dessutom en skriftlig litteraturstudie anknuten till kursinnehållet, vilken också redovisas muntligt i samband med en Powerpoint-presentation, inom ramen för kommunikationsprojektet Dialog för naturvetare (Diana).

För mer information kontakta:
Magnus Eklund (magnus.eklund@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20