Beteendeekologi 15 hp

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG319
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Kursmaterial

Alla djur, inklusive vi själva, är selekterade för att vara uppmärksamma på andras beteende, vare sig det gäller artfränder, bytesdjur eller predatorer. Vårt intresse för beteendeekologi är alltså naturligt framselekterat, och denna kurs ger fördjupade insikter i beteendens överlevnads- och fortplantningsvärde.

Att förstå beteendens överlevnadsvärde är avgörande för vår förmåga att hantera naturliga djurpopulationer, avgöra deras värde för vår egen fortlevnad samt förstå deras bevarandeproblematik. Vi tar specifikt upp furagering, livshistorieteori i samband med energianvändning, predation och överlevnad, samarbete, grupplevande samt kommunikation och signaldesign. Vidare behandlar vi beteenden som redskap för fylogenetisk analys. Vi kommer också in på sambandet mellan beteendeekologi och bevarande av biologisk mångfald samt den beteendeekologiska bakgrunden till plasticitet och biodiversitet.

När det gäller beteendens fortplantningsvärde så behandlar vi specifikt själva bakgrunden till sexuell reproduktion, reproduktionssätt och sexuell selektion, vi dyker ner i modeller för sexuell selektion och denna selektions betydelse för artbildning, samt behandlar livshistorieteori, sexuell konflikt och partnermanipulation. Vidare tar vi upp sexuella signalers design: hur evolverar signaler, hur hålls de ärliga, och hur förändras de över tiden? Modeller för alternativa parnings- och livshistoriestrategier liksom sambandet mellan sexuell selektion och artbildning intresserar oss också.

Sammantaget kommer våra studenter att få en utmärkt beteendeekologisk grund till såväl framtida forskarstudier som forskningsuppdrag genom insikter i hur en beteendeekologisk undersökning kan läggas upp och genomföras.

Kursen vidareutvecklar och fördjupar den beteendeekologi som tagits upp på kandidatkursen i ekologi, samt lägger tonvikt på aktuella och kontroversiella områden inom beteendeekologi.

För mer information kontakta:
David Berger (david.berger@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22