Evolutionär genomik

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG317
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

För att förstå hur variation på DNA nivå översätts till adaptiv variation på individnivå, krävs en kombination av populationsgenetik och funktionsgenomik, vilket avspeglas i kursens mål. Kursen avser att ge en fördjupad kunskap och förståelse om populationsgenetiska frågeställningar samt principer och arbetsmetoder inom funktionsgenomik. Tyngdpunkter ligger på applikationer inom organism- och genomevolution, naturvårdsbiologi och biodiversitetsforskning. Kursen ger träning i att planera, genomföra, utvärdera och redovisa problembaserade projektarbeten, där studenterna genomför ett verkligt forskningprojekt från början (planering) till slut (presentation av resultat).

Kursens innehåll:

  • Evolutionär genetik: teorin utveckling, de grundläggande evolutionära faktorerna (mutation, drift, selektion, rekombination).
  • Genetisk diversitet: genetisk variation inom och mellan populationer, gene-genealogier (drift och coalescent), spridning och genflöde, populationstruktur, ”linkage disequilibrium”, inavel och inavelsdepression, bevarandegenetik, analys av DNA-sekvenser, jämförande metoder.
  • Kvantitativ genetik: kvantitativ genetik i naturliga och experimentella populationer, molekylär bakgrund till kvantitativ variation (QTL).
  • Jämförande genomik: genomevolution, överföring av information från modellorganismer.
  • Functionsgenomik: Identifiering av gener som påverkar adaptiva egenskaper (QTL kartering, associations-kartering, SNPs, genuttryck, ”forward” och ”reverse genetics”), genreglering i fenotypisk variation och evolution.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, datorövningar, litteraturuppgifter och projektarbeten. Deltagande i laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och projektarbeten är obligatoriskt. Föreläsningar ges på engelska och andra delar ges på svenska eller engelska beroende på kursdeltagarna.

Senast uppdaterad: 2022-02-17