Immunologi

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG313
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Alla levande organismer behöver skydda sig mot infektioner. Hos multicellulära organismer brukar detta försvarssystem kallas för vårt immunsystem. Immunsystemet består av en mängd olika organ, celler och lösliga faktorer. Dessa komponenter samspelar för att upptäcka och avlägsna infektiösa organismer som virus, bakterier och parasiter. Immuncellerna hos däggdjur har ofta mycket olika funktioner. Neutrofila granulocyter är t.ex. mycket viktiga för vårt försvar mot bakterier och cytotoxiska T lymfocyter är essentiella för vårt försvar mot många virus.

Man brukar dela upp immunförsvaret i medfödd immunitet och adaptivt immunförsvar. Det adaptiva försvaret skiljer sig från det medfödda i att det har minne och att det i individen kan utveckla specificitet för olika strukturer. Det medfödda försvaret reagerar istället på strukturer som vi under årmiljoner har lärt oss att känna igen som typiska för vissa grupper av mikroorganismer, som t.ex. cellväggskomponenter från bakterier eller dubbelsträngat RNA från virus. Hos oss däggdjur har det adaptiva immunsystemet två huvudgrupper av celler, T och B lymfocyter. För att känna igen olika patogener använder sig dessa celler av högvariabla molekyler, s.k. antikroppar och T cellsreceptorer.

Immunsystemet är normalt tillräckligt för att försvara oss från olika infektioner, men det pågår hela tiden en kamp mellan värd och infektiös organism, ett "arms race", vilket gör att kroppen hela tiden måste vara beredd på nya mer aggressiva patogener. Immunsystemet är ett mycket kraftfullt system som oftast arbetar i det tysta, men tyvärr så kan det överreagera och vi får då stora medicinska problem som t.ex. vid allergier eller autoimmunitet.

Kursen i immunologi behandlar mycket ingående alla dessa olika komponenter och fenomen och ger dig som student därför en god bas för arbete inom hela det immunologiska fältet, allt från infektionsbiologiska frågeställningar, över evolutionära aspekter på vårt immunsystem till frågor kring olika immunologiska sjukdomar och deras underliggande orsaker. Kursen ger dig också en god inblick i de olika immunologiska metoder som i dag är standardtekniker inom nära nog alla olika vetenskapliga discipliner. Sammantaget ger kursen en stabil grund för forskarutbildning inom hela det immunologiska fältet samt en god bas för arbete inom bioteknisk industri och inom biståndsprojekt som rör frågor kring infektionssjukdomar.

För mer information kontakta:
Sandra Kleinau (sandra.kleinau@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-22