Populations- och samhällsekologi

Program: Masterprogrammet i biologi
Kurskod: 1BG309
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen ger en fördjupning inom populations- och samhällsekologin, utgående från studenternas erfarenheter från tidigare kurser (främst kursen Ekologi MN1). Det är en kärnkurs inom masterprogrammets specialisering mot ekologi och naturvård, och ska därmed utgöra en robust bas för vidare kurser – främst beteendeekologi, bevarandebiologi och ekologisk metodik – och även för examensarbete inom fältet.

En grundbult i kursen är att deltagarna ska få en god förståelse för betydelsen av ekologisk teori som redskap för att förstå populationers utveckling och samhällsekologiska processer. Det är viktigt att förstå ekologiska samband och hur man konstruerar, analyserar och testar ekologiska modeller. Modellerna är i allmänhet matematiska, men på kursen betonas datorsimuleringar snarare än den matematiska analysen som redskap för att få intuitiv förståelse för modellernas egenskaper och prediktioner. Det är också viktigt att hela tiden koppla teorin till beteenden hos verkliga populationer. Därför ligger tyngdpunkten på träning i att hantera ekologiska data för att besvara frågeställningar inom ekologisk forskning och tillämpningar inom naturvård och hållbar utveckling. Vi vill gärna se den här kursen som en progression från kursen Ekologi 15 hp där kunskapsträning på djupet kommer att leda till en mera avancerad kunskapsnivå inom ekologin.

En betydande del av kursen kommer att ägnas till träning i hur man använder sig av befintlig teori i kombination med data för att förklara populations- och samhällsprocesser. Till största delen läggs kursen upp kring korta projekt som varar ca. en vecka: Efter genomgång av teori får deltagarna ”experimentera” på datorn och sedan rapportera hur de ekologiska systemen reagerar på ändringar i miljöns och populationernas egenskaper.

Vissa av de teorier som gås igenom fokuserar på populationsdynamik, andra på konkurrens mellan arter och andra interaktioner (herbivori, predation). Dessa modeller är ofta användbara inom naturvårdsarbete och kommer tillbaka i mer tillämpad form i kursen i bevarandebiologi. Teorier som berör artdiversitet ingår också, liksom sådana som rör näringsvävar och andra ekosystemfunktioner.

För mer information kontakta:
Peter Eklöv (peter.eklov@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-16