Ekotoxikologi

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG308
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Det övergripande målet med den här kursen är att du ska få kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för dig göra en helhetsbedömning av kemikaliers källor, spridning, förekomst och effekter inom olika biologiska organisationsnivåer i miljön. En nyhet inför ht 2008 är ett moment innehållande lagstiftningen inom miljöområdet.

Under kursen varvas teori och praktik och via ett antal projekt (enskilt och i grupp) kommer du att jobba med ekotoxikologiska problem och frågeställningar hämtade från verkligheten. Ett av projekten behandlar klassificering och märkning av kemikalier och ett annat miljöriskbedömning av bekämpningsmedel. Du kommer i anslutning till dessa att få ett antal tillfällen till att i första hand träna upp din skicklighet att formulera dig i skrift. Undervisningen ges till viss del som föreläsningar men minst lika viktiga former för inlärningen är inläsningsseminarier, självständiga studier och framförallt projektarbetena.

För mer information kontakta:
Cecilia Berg (cecilia.berg@ebc.uu.se)