Mikrobiologi

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG307
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Mikroorganismer är fortfarande vanliga modellorganismer för molekylärgenetiker, och vanliga producenter i livsmedelsindustri och bioteknisk industri. De skapar och förändrar vår livsmiljö, och infektionssjukdomar är på väg tillbaka som ett av mänsklighetens gissel därför att många bakterier och parasiter numera är motståndskraftiga mot de antibiotika vi använder för att bekämpa dem. I mikrobiologikursen lär du dig om mikroorganismer, hur de fungerar, och hur de samspelar med sin omgivning inklusive oss själva. Detta ger dig en bra grund för att förstå och använda mikroorganismer inom alla de grenar av biologin de påverkar, och också de praktiska färdigheter du behöver för att kunna handskas med mikroorganismer.

Kursens fokuserar på mikroorganismer i deras naturliga sammanhang, inklusive deras växelverkan med miljön och andra organismer, med följande huvudtema:

Mikrobiell diversitet och evolution: Vad finns det för mikroorganismer, hur vet vi vad det finns för grupper och vad styr deras evolution?

Mikrobiell cellbiologi och utvecklingsbiologi: Bakterier är (oftast) encelliga och har (nästan) inga inre membranavgränsade cellavdelningar. Hur har de löst problemen med kommunikation och lika fördelning av cellinnehållet till dottercellerna vid celldelning?

Metabolism och fysiologi: Bakteriernas metabolism är lika variationsrik som djurens och växternas morfologi, och av fundamental betydelse för naturens kretslopp. Vi går igenom principerna i energiutvinning och biosyntes, hur miljöförändringar påverkar organismerna och hur de anpassar sig till dessa förändringar.

Samspel, angrepp och försvar: Mikroorganismer lever i naturen i ”samhällen” där de interagerar på olika sätt. Detta innebär bl a mycket effektivare nedbrytning av organiska föreningar och energiutvinning, och bättre överlevnad. Hur kommunicerar de med varandra, och hur påverkar de varandras livsprocesser?

Tillämpningar: Infektionssjukdomar, livsmedelsmikrobiologi, bioremediering och bioteknisk produktion.

Det räcker förstås inte att lyssna på föreläsningar och läsa böcker för att bli en bra mikrobiolog. Man måste också träna färdigheter i problemlösning och lära sig handskas med organismerna på labb. Givetvis innehåller kursen också sådana moment. Seminarierna tar som regel utgångspunkt i nyligen publicerade undersökningar av något slag, så att vi kan diskutera både använd metodik och erhållna data. Laborationskursen omfattar förutom ”kokboksövningar” ett större självständigt projekt där du isolerar en valfri organism från naturliga källor och artbestämmer denna med hjälp av såväl morfologiska och metaboliska metoder som molekylära metoder (PCR och DNA-sekvensering). Efter detta kan du både komponera odlingsmedier och få dina organismer att växa i renkultur i dem, och dessutom identifiera dem. Vi gör också studiebesök t ex Uppsala stads reningsverk, sjukhusets bakteriologiska laboratorium och den mikrobiologiska avdelningen vid något bioteknikföretag för att se mikrobiologi i användning.

Såväl teoretiskt som praktiskt innehåll förbereder för fördjupade studier i ämnet liksom för yrkesverksamhet t ex i bioteknisk produktion, livsmedelshantering och bekämpning av infektionssjukdomar. För att läsa mikrobiologikursen behöver man ha läst biologiska och kemiska grundkurser inklusive basal molekylärgenetik.

För mer information kontakta:
Staffan Svärd (Staffan.Svard@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17