Evolutionära mönster

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG306
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

De evolutionära processerna kan sällan observeras direkt i naturliga system, men deras ackumulerade effekter resulterar i olika mönster som vi kan observera. Kursen Evolutionära mönster vänder på perspektivet från Evolutionära processer och fokuserar på hur den evolutionära historien manifesteras i form av olika mönster som kan observeras i och bland organismer, och hur dessa mönster kan detekteras och analyseras för att dra slutsatser om deras orsaker.

Kursen tar upp evolutionära mönster i ett brett perspektiv, mönster som kan observeras olika sammanhang, t.ex. i tiden och rummet (fossil och biogeografi), mellan arter (fylogenier), inom populationer (populationsgenetik), i individen (utvecklingsbiologi) och i genomet (molekylär evolution).

Kursen kommer att ge dig en god inblick i frågeställningar och metodik från olika fält inom evolutionsbiologin, och ger dig en viktig grund för fortsatta avancerade studier inom evolutionsbiologin olika aspekter. Kursen har nära anknytning till forskning vid Evolutionsbiologiskt centrum.

För mer information kontakta:
Per Sjödin (per.sjodin@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20