Tillämpad ekosystemekologi

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG305
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Den här kursen vill förmedla ett arbetssätt där avrinningsområden utgör basen för planering av naturvård och miljöskydd, vilket också är intentionen i EUs vattendirektiv. Kursen lär dig identifiera avrinningsområden från kartor och i fält, ger en översikt av olika typer av ekosystem inom avrinningsområden (terrestra såväl som akvatiska) och behandlar hydrologiska och biogeokemiska kretslopp samt transport av olika substanser med vatten.

Studierna bedrivs delvis i fält och vi använder oss av modern teknik i form av GPS- utrustning samt geografiska informationssytem (GIS). GIS-avsnittet motsvarar 5 hp, men är till stor del integrerat i den övriga undervisningen. Vi producerar bl.a. kartor som visar pH och näringsämnen i Sveriges sjöar och vattendrag, och som examination får du hjälpa någon av forskarna vid EBC att ta fram en GIS-karta, som illustrerar/analyserar resultat från ett pågående forskningsprojekt. Antropogen påverkan på akvatiska system i form av hydromorfologiska ingrepp, föroreningar, introduktion av främmande arter och exploatering av artpopulationer behandlas utförligt. Som avslutning på kursen får du öva på att göra en naturvärdesbedömning och identifiera avrinningsområden som är lämpliga för att inrätta Natura 2000-områden.

För mer information kontakta:
Sebastian Sobek (sebastian.sobek@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-02-09