Evolutionär genetik

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG205
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen tar upp evolutionära processer på molekylär och genomisk nivå. Den ska också ge träning i molekylära metoder för att studera genetisk variation inom eller mellan arter, t ex hur man tar fram genetiska fingeravtryck (mikrosatelliter), samt faderskapsanalys, molekylär könsbestämning, automatisk DNA-sekvensering och detektion av mutationer. På kursens laborationer arbetar man med avdelningens aktuella forskningsmaterial, t ex studier av inavel hos svenska vargar, utomäktenskapliga förbindelser hos flugsnappare och frekvensen av mutationer hos hanar respektive honor.

Kursen innehåller tre teoriavsnitt: molekylär evolution som tar upp mutationsprocessen, mutationshastigheter, neutralitet och genetisk variation i populationer; genomevolution som handlar om genomets och dess komponenters utveckling; evolution av genetiska system som behandlar bl a utvecklingen av kön och sexuell reproduktion, åldrande, immunförsvarets genetik och mitokondriellt DNA.

Kursen riktar sig inte bara till studenter med ett direkt intresse av evolutionär genetik. Inom t ex ekologi och systematik används idag alltmer molekylära tekniker och kursen tar upp de mest centrala metoderna för sådana studier. För studenter med en mer molekylärbiologisk inriktning syftar kursen till att överbrygga mellan modern evolutionsbiologi och genteknik.

För mer information kontakta:
Elina Immonen (elina.immonen@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-01-20