Mikrobiell genetik

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG201
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Bakterier och andra mikroorganismer är viktiga som orsaker till infektioner, som vektorer inom biotekniken och inte minst representerar de den dominerande formen av liv på vår planet. Kursen Mikrobiell genetik har tre målsättningar: (i) att ge en grundläggande förståelse för mikroorganismers genetik; (ii) att lära ut hur man praktiskt utför genetisk forskning; (iii) att uppmuntra till logiskt tänkande vid analys och lösning av vetenskapliga problem inom genetiken. Även om du inte har för avsikt att fortsätta som forskare i mikrobiologi är denna kurs mycket värdefull därför att den så starkt förmedlar värdet av den vetenskapliga metoden:att etablera fakta genom observation och strikt kontrollerade experiment, att ställa upp testbara och falsifierbara hypoteser samt att dra slutsatser som understöds av bevis.

I kursens första del introduceras du i de grundläggande delarna av mikrobiell genetik – kursens teoretiska del. Fokus ligger här på Escerichia coli och Salmonella enterica men exempel från andra bakterier och mikroorganismer kommer också att ges. De ämnen som behandlas omfattar biologins centrala dogma (DNA-replikation, DNA-transkription och proteinsyntes), mekanismer för reglering av genuttryck, mekanismer för bevarande och förändring (mutationer) samt utbyte av genetisk information mellan organismer, däri ingår också plasmid- och bakteriofaggenetik.

I kursens andra del invigs du i det logiska och vetenskapliga sättet att tänka och att lösa problem – kursens praktiska del. Vi kommer att undersöka genetiken som en kraftfull metod att utforska komplexa biologiska problem, att formulera testbara hypoteser och att designa praktiska experiment. Denna del av kursen innehåller föreläsningar om viktiga genetiska metoder och tekniker, även de senaste som för närvarande används för att manipulera och analysera bakteriella gener och genom. Det blir också seminarier, som ägnas åt problemlösning.

Laborationer förekommer under kursens båda delar. Dessa kommer att lära dig att konstruera genetiskt förändrade bakteriestammar, selektion och screening av mutanter samt analys av DNA-sekvenser i dator.

En viktig del av laboratoriearbetet kommer att vara att lära sig föra noggrann dagbok över arbetet (kommunikationsträning). Det genomgående laborationstemat kommer att vara antibiotikaresistens.

Kursbok: Molecular Genetics of Bacteria, by Snyder & Champness, Third Edition, ASM Press.

För mer information kontakta:
Gerrit Brandis (gerrit.brandis@icm.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17