Fysiologi

Program: Kandidatprogrammet i biologi
Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG103
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och
kursmaterial:
Schema
Studium

Kursen behandlar flercelliga organismers och deras vävnaders och organs grundläggande funktion och struktur samt olika omgivningsfaktorers inverkan på organismen. Kursen ska ge förståelse för hur processer på molekylär, cellulär och organnivå regleras och integreras i flercelliga organismer. Ett viktigt tema för kursen är hur djur och växter fungerar i sin normala miljö och hur de påverkas och anpassar sig till förändringar i miljön. Kursen utgör en viktig bas för fortsatta studier i fysiologi, evolutionär organismbiologi, utvecklingsbiologi, ekologi/etologi, toxikologi, neurobiologi, immunologi m.fl. Kursen består av två delkurser – djur- och växtfysiologi. Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbeten. Stor vikt läggs på övningar i muntlig och skriftlig presentation av resultat från laborationer och projekt. Alla deltagare får författa en populärvetenskaplig uppsats inom djur- eller växtfysiologi samt granska uppsats författad av annan deltagare. Föreläsningar och seminarier äger som regel rum på förmiddagen och laborationer på eftermiddagen.

På båda delkurserna förekommer diskussionsseminarier där intressanta biologiska och etiska frågeställningar diskuteras (bl.a. genmodifierade växter, könsskillnader, djurförsök, användning av stamceller).

På växtfysiologikursen görs ett antal laborationer av alla laborationsgrupper. Dessutom utför varje laborationsgrupp (2 personer) ett miniprojekt som sträcker sig under större delen av kursen. Vid detta ska studenterna själva ansvara för planering, genomförande och redovisning. Alla laborationer redovisas muntligt och skriftligt. Tre eftermiddagar ägnas till anatomiska studier (mikroskopi) av olika växtpreparat med efterföljande preparatförhör.

På djurfysiologkursen görs 8 laborationer uppdelade på tre laborationstillfällen. Laborationsstationerna är uppställda under hela kursen och laborationsgrupperna (2-4 personer) roterar mellan de olika stationerna. De flesta laborationerna utgår från människan som modelldjur och experimenten utför kursdeltagarna på sig själva eller genom datorsimuleringar. Muntlig redovisning av laborationerna sker vid ett seminarium i slutet av kursen.

För mer information kontakta:
Monika Schmitz (monika.schmitz@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-17