Karin Fager

Utbildning: Fil. Doktor i zoologisk ekologi. Läste efter det också på Lärarhögskolan för att erhålla lektorskompetens.
Nuvarande tjänst: Chef på Miljö- och vattenenheten på Länsstyrelsen i Gotland.

Vad innebär din chefsroll på länsstyrelsen?
Det kan se olika ut på olika länsstyrelser runt om i Sverige. Här på Gotland är vi en liten länsstyrelse nära till ledningen. Jag ansvarar för sakområdena på min enhet, men även för personal- och ekonomifrågor.

Vad känner du att du kan påverka?
Dels kunna bidra med kompetens från min enhet för att sköta vårt uppdrag, men också möjligheten att kunna påverka länsstyrelsens verksamhet i sin helhet.

Vad innefattar arbetet?
På denna länsstyrelse finns fem olika enheter, där min enhet heter Miljö- och vattenenheten. Jag ansvarar för att inom länsstyrelsen leda verksamheten inom miljöskydd, miljöövervakning, vattenförvaltning, förorenade områden, miljömålssamordning samt klimat- och energistrategiska frågor. Arbetet innefattar även vissa av lantbrukets miljöfrågor (med bäring på vatten, övergödning och bekämpningsmedelsanvändning) såsom ”Greppa Näringen” och skapandet av våtmarker. I vårt arbete får vi uppdrag från regeringen via regleringsbrev, men också från centrala myndigheter såsom Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Ett viktigt myndighetsuppdrag är miljöprövning och tillsyn mot Miljöbalken.

Vad är miljövetenskap för dig?
Att arbeta på en länsstyrelse innebär mestadels att bevaka allmänhetens intressen. Om exempelvis ett företag vill söka tillstånd för en verksamhet tittar vi på hur den kommer att påverka miljön, de närboende och allmänheten. Det regleras i Miljöbalken och de beslut vi tar kan alltid överklagas. Miljöfrågor handlar för mig också om att kunna ge råd och vägledning för att kunna leva på ett miljöriktigt sätt, dvs. bli intresserad av att göra miljömässigt bättre val. Genom länsstyrelsen vill vi förmedla kunskap om miljön till allmänheten. Miljöarbetet handlar om långsiktig hållbarhet. Klimatfrågorna är en utmaning. Vi har ett föränderligt samhälle och det är därför viktigt att försöka agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Karins tips:
Man ska utgå från människan när man arbetar med miljön. Miljön är grunden för samhällets uppbyggnad. Vi behöver rent vatten, förnybara resurser och ett samhälle fritt från gifter. Både på land och i hav – och havet känner vi ännu inte till lika väl.

Laura Alexis